herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie posadzek w Świetlicy Wiejskiej w Klępiczu


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na roboty budowlane:

Wykonanie posadzek w Świetlicy Wiejskiej w Klępiczu

CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg

 

WADIUM - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę 5 zł dokonanego na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu nr 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 za pobraniem 4,00zł specyfikacja może być także przekazana Wykonawcy pocztą za pobraniem, w takim przypadku koszty przesyłki pokrywa Wykonawca.

 

Szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, obejmuje wykonanie następujących prac:

  • ułożenie płytek posadzkowych (GRES) o wymiarach 30x30 cm lub zbliżonych, jednak nie mniejszych niż 29x29 cm i nie większych niż 33x33 cm, gatunek 1, min. 3 klasa ścieralności, odpornych na pęknięcia włoskowate. - łączna powierzchnia pomieszczeń 31,78 m2

  • ułożenie płytek posadzkowych (GRES) o wymiarach 30x30 cm lub zbliżonych, jednak nie mniejszych niż 29x29 cm i nie większych niż 33x33cm, gatunek 1, min. 4 klasa ścieralności, odpornych na pęknięcia włoskowate - sala o powierzchni 85,38 m2

  • ułożenie wykładziny posadzkowej elastycznej z tworzyw sztucznych przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, klasa użyteczności minimum 32 - sala o powierzchni 19,12 m2

  • listwy przyścienne z PCV - 28,86 mb

  • cokolik z płytek gresowych o wysokości 10 cm - 55,68 mb

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-03-2007r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 07-02-2007r o godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 9 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi dnia 07-02-2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 15 dni liczone od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

  • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

  • Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.

Moryń: 2007-01-30

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2007-01-30 15:28:53 18KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__wietlica_Klepicz.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:28:53 158,5KB 80 razy
2 oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:30:47 18KB 63 razy
3 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:31:30 18KB 73 razy
4 o_wiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:32:09 17KB 52 razy
5 wykaz_robot.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:32:46 181,5KB 57 razy
6 PrzedmiarRobot.xls Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:33:14 17,5KB 78 razy
7 specyfikacja_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:33:33 58,5KB 128 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.doc 2007-02-12 09:52:45 21,5KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-02-20 10:26:56 28,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 30-01-2007 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 20-02-2007 10:26