herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg na kredyt złotowy długoterminowy na sfinansowanie realizacji projektu


 

Burmistrz Morynia

 

Plac Wolności 1

 

74-503 Moryń

 

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

 

 

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

 

ogłasza

 

przetarg nieograniczony

 

o wartości poniżej 60.000 euro

 

na usługi

 

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 

pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal ” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A oraz ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

CPV: 66130000-0 usługi udzielania kredytu

 

 

WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać z bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 5,00zł.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

 

Termin realizacji zamówienia: lata 2006 - 2016

 

 

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

 

Cena oferty (na cenę składają się pozycję 4 - 14 z tabeli zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ) - 80%

 

Warunki kredytu (np. okres karencji) - 20%

 

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 25-07-2006r o godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25-07-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert., tj. do dnia 23-08-2006r.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

  •  

    Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

  •  

    Marek Kurjata, tel. 091-466 79 56 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Moryń: 2006-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-07-18 11:26:15 22KB 124 razy
2 oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-07-20 09:43:32 162,5KB 81 razy
Wynik postępowania
1 informacja_internet.doc 2006-07-26 11:31:18 21,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2006 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2006 11:26