herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz morynia oglasza przetarg niograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania: "Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

na:

wykonanie zadania:

„Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie”

 

WADIUM - 2 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 5,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VI/07

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielin, w tym:

- roboty remontowe ogólnobudowlane - kod CPV 45000000-7,

- roboty wykończeniowe - kod CPV 45400000-1,

- instalacja wodno-kanalizacyjna - kod CPV 45400000-1,

- Instalacyjne roboty elektryczne - kod CPV 45315100-9

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - kod CPV 45421125-6, 45421124-9.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 15.07.2007r. (I etap) do 15.08.2007r. (II etap).

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki Formalne:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.

Warunki ekonomiczne i techniczne:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 12.2.4 ppkt a), b) i c) SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni, czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 05.06.2007r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

SPO-ROL/W/I/2.3/156/05

Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie

FB/ZP.341-VII/07

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_bielin.doc 2007-05-22 11:13:23 72,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:13:23 39KB 51 razy
2 Bielin_w4_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:14:29 106,8KB 44 razy
3 Bielin_remont__wietlicy.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:14:56 206,5KB 45 razy
4 Bielin_elektryczne.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:15:25 10KB 96 razy
5 UMOWA__O__ROBOTY__REMONTOWE__Nr.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:15:46 80KB 67 razy
Wynik postępowania
1 informacja.doc 2007-06-22 09:08:49 25,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 22-05-2007 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 22-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 22-06-2007 09:08