herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu


Gmina Moryń

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Tel. 091 466 79 50, fax. 091 466 79 57, www.moryn.pl

Zespół Szkół w Moryniu

Dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa OR-0113-15/05

Ul. Dworcowa 6a

74-503 Moryń

tel.:091-1416018, fax: 091-4647753

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na:

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu

Kody i nazwy wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień) :

a) kod słownika głównego 23122100-9 - Olej opałowy

b) kod słownika uzupełniającego E110-7 - Dostawa

 

- realizacja dostaw cząstkowych oleju opałowego w miesiącach listopad i grudzień 2007 roku w ilości 10.000 litrów do Zespołu Szkół Moryniu (Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 5% dostawy w przypadku mniejszego niż szacowane zapotrzebowania na olej opałowy w okresie objętym umową),

- dostawy wykonywane transportem Dostawcy, koszty transportu są ponoszone przez Wykonawcę,

- olej musi spełniać normy jakościowe wg PN, a wraz z każdą dostawą musi być dostarczone świadectwo jakości,

- czas dostawy w ilości wskazanej przez zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin od momentu złożenia zamówienia cząstkowego,

- przy wyborze Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium najniższej ceny.

 

WADIUM - NIE WYMAGANE.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 2.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

Od 15.11.2007r. do 31.12.2007.

.

O udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie handlu olejem opałowym,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleni zamówienia publicznego.

Zamawiający będzie dokonywał ocenę spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 06-11-2007r o godz. 13:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok nr 2.1 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-11-2007r o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego, Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń, pok. Nr 2.2.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dyrektor Krzysztof Jaz, tel. 091-4146018, fax 091 4647753 w godz. 09:00 do 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2007-10-29 12:46:50 35KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 olej_opa__-_do_konca_2007.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-10-29 12:46:50 99KB 74 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomioenie.doc 2007-11-09 14:51:12 27KB
2 ZP-21.doc 2007-11-09 14:53:07 32KB
3 ZP-12.doc 2007-11-09 15:38:24 33,5KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-11-22 12:44:22 34,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 29-10-2007 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 29-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 22-11-2007 12:44