herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl, tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze

 

WADIUM - 800,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 25,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-III/08

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze

w tym:

- mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu, grunt kat. III wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokości 20 cm z odwozem ziemi

- mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z gr. kat I-II wraz z zagęszczeniem grubości 20 cm

- mechaniczne wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.7 cm

- ustawienie krawężników betonowych 100*30*15 cm na ławie betonowej z oporem

- obniżenie przewodu sieci telefonicznej ,wykonanie robót zimnych ręcznie ,położenie rury stalowej osłonowej dł.10mb, położenie przewodów sieci telefonicznej w rurze osłonowej dl 10 m, zasypanie wykopu

- umocnienie powierzchni skarp wraz humusowaniem gr.5 cm i obsianiem trawą plantowanie skarp

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót i mapie poglądowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Kierownik Budowy branża drogowa, uprawnienia drogowe bez ograniczeń

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP

5.Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ);

2. wypełniony i podpisany „Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia” (załącznik nr 3 zawarty w tomie II niniejszej SIWZ);

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 17.06.2008r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze

FB/ZP.341-III/08

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2008-05-26 12:02:28 48,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Przyjezierze.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-05-26 12:02:54 201,5KB 64 razy
2 SST_PrzyjA_zierze.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-05-26 12:03:46 81KB 40 razy
3 wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-05-26 12:04:25 34,5KB 52 razy
4 Rysunek1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-05-26 12:05:02 458,6KB 28 razy
5 Rysunek2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-05-26 12:05:59 443,4KB 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_do_specyfikacji_dot_Prztargu_m_PrzyjA_zierze.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-06-04 14:50:00 29,5KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2008-06-19 14:02:23 31KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2008-07-16 13:35:11 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 26-05-2008 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 26-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 16-07-2008 13:35