herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu


Zespół Szkół w Moryniu

Dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa OR-0113-15/05

ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń

tel.:091-1416018, fax: 091-4647753

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu

Kody i nazwy wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień) :

a) kod słownika głównego 09135100-5 - Olej opałowy

 

- realizacja dostaw cząstkowych oleju opałowego w 2009 roku do Zespołu Szkół Moryniu,

- ogólna ilość oleju opałowego, zamówionego w dostawach cząstkowych, objętych niniejszym zamówieniem publicznym nie

może przekroczyć 37.000 litrów.

- dostawy wykonywane transportem Dostawcy, koszty transportu są ponoszone przez Wykonawcę,

- olej musi spełniać normy jakościowe wg PN, a wraz z każdą dostawą musi być dostarczone świadectwo jakości,

- czas dostawy w ilości wskazanej przez zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin od momentu złożenia zamówienia cząstkowego.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust .1 pkt 7.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego, w okresie maksymalnie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

WADIUM - NIE WYMAGANE.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 2.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

do 31.12.2009r. na podstawie zamówień cząstkowych, który realizacja musi nastąpić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie handlu olejem opałowym,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleni zamówienia publicznego.

Zamawiający będzie dokonywał ocenę spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

- formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ,

- podpisany projekt umowy /potwierdzenie warunków umowy/ - załącznik Nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie oferenta potwierdzającego spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 oraz art. 24 ust. 1 pkt.1-10, ust.2 pkt.1-3 ustawy j.w (że nie podlega wykluczeniu) ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), (załącznik Nr 3),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia, licencji lub koncesji zezwalającej w szczególności na handel olejem opałowym.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena: 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 02-02-2009r o godz. 10:50. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok nr 2.1 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02-02-2009r o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń, pok. Nr 2.2.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dyrektor Krzysztof Jaz, tel. 091-4146018, fax 091 4647753 w godz. 09:00 do 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-01-21 11:38:27 39KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 olej_opaA__2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-21 11:38:27 120,5KB 21 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomioenie1.doc 2009-02-02 14:03:17 27KB
2 soipzo.pdf 2009-02-02 14:04:14 138,4KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2009-02-11 12:24:39 36KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 21-01-2009 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 21-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 11-02-2009 12:24