herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-I/09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej oraz adaptację strychu.

1. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych.

Kody uzupełniające:

• 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,

• 45261320-3 - Kładzenie rynien,

• 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronowej,

• 45321000-3 - Izolacja cieplna,

• 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

• 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych,

• 45431000-7 - Kładzenie płytek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 26.03.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont budynku Urzędu Miejskiego Moryniu

FB/ZP.341-I/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-03-04 10:33:12 55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:33:12 22KB 90 razy
2 opis_techniczny_Mory_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:34:09 57,5KB 74 razy
3 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:34:58 10KB 80 razy
4 przedmiary.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:36:01 38,0KB 138 razy
5 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:37:13 38KB 62 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-20 12:14:14 42,5KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2009-04-07 11:30:06 33,5KB
2 STRESZCZENIE_OCENY.pdf 2009-04-07 11:30:28 168,6KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2009-04-20 15:42:32 30KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 04-03-2009 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 20-04-2009 15:42