herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Naprawa odcinka muru obronnego


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Naprawa odcinka muru obronnego

 

WADIUM - 2 800,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 8,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-II/09

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Naprawa odcinka muru obronnego”.

  2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wznoszenie murów z kamienia, rusztowania, roboty izolacyjne oraz roboty różne (roboty ziemne - wstępne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz dostarczenie piasku i podsypanie u podstaw muru)1. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  4. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z wytycznymi nadzoru konserwatorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 07.04.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa odcinka muru obronnego

FB/ZP.341-II/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-03-16 13:47:19 56KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:47:20 224,5KB 70 razy
2 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:49:46 1,3MB 165 razy
3 Rysunek2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:52:07 3,3MB 51 razy
4 Specyfik_Tech_PDF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:52:36 53,0KB 76 razy
5 przedmiar1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:52:54 41,4KB 139 razy
6 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:14:53 38,5KB 55 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-27 11:30:18 33KB
2 zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-31 14:20:23 25,5KB
3 odpowiedAo_na_drugie_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-06 08:41:09 32KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania1.doc 2009-04-15 15:43:10 37KB
2 streszczenieoceny20090415.pdf 2009-04-15 15:44:19 153,9KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2009-04-28 11:14:31 31KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 16-03-2009 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 16-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 28-04-2009 11:14