herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu

 

WADIUM - 4 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-IV/09

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu”.

  2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, roboty murowe, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne, dach - konstrukcja i pokrycie, roboty sanitarne wewnętrzne, roboty elektryczne.

  3. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. Kody uzupełniające: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 15.09.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 26.05.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu

FB/ZP.341-IV/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-05-05 15:40:33 56,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:40:33 242,5KB 56 razy
2 01._Wymagania_ogA_lne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:41:17 152,3KB 27 razy
3 02._S-01.00._roboty_rozbiA_rkowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:41:48 52,5KB 28 razy
4 03._S-02.00._roboty_ziemne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:42:15 71,3KB 22 razy
5 04._S-03.00_Roboty_betonowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:42:43 80,0KB 16 razy
6 05._S-04.00._roboty_murowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:43:06 60,8KB 112 razy
7 06._S-05.00._roboty_wykoA_czeniowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:43:40 89,8KB 15 razy
8 07._S-06.00_Roboty_elewacyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:44:03 53,1KB 23 razy
9 08.S-07.00_dach_-_konstrukcja_i_pokrycie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:44:33 46,4KB 28 razy
10 09._K-01.01_roboty_sanitarne_wewnA_trzne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:45:11 91,1KB 20 razy
11 010._E-01.01_Roboty_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:45:57 61,1KB 71 razy
12 Przedmiar_szatnia.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:47:52 47KB 213 razy
13 zaA_A_cznik2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:52:21 1,6MB 225 razy
14 zaA__2-rys_1K.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:53:27 782,3KB 28 razy
15 zaA__2-rys_2K.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:54:28 1,0MB 17 razy
16 zaA__2-rys_3K.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:55:25 1,0MB 23 razy
17 zaA__2-rys_4K.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:56:23 819,0KB 21 razy
18 zaA_A_cznik4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:57:41 1,5MB 42 razy
19 zaA__4-rys_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 15:59:50 1,9MB 18 razy
20 zaA__4-rys_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 16:01:04 1,4MB 16 razy
21 zaA_A_cznik5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 16:02:44 1,4MB 27 razy
22 zaA__5-rys_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 16:03:41 681,2KB 22 razy
23 zaA__5-rys_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 16:04:34 919,4KB 19 razy
24 zaA__5-rys_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 16:05:35 694,7KB 17 razy
25 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-05 16:06:32 42,5KB 36 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zaA_A_cznik1A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:26:02 3,7MB
2 zaA_A_cznik1B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:28:42 3,2MB
3 zaA_A_cznik1C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:29:13 293,0KB
4 zaA_A_cznik1D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:29:50 499,7KB
5 zaA_._1_projekt_zagos._terenu_plansza_podstawowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:31:22 1,4MB
6 ZaA_._1_proj._zago._terenu.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:33:21 1,3MB
7 zaA_._1_proj._zgo._terenu2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:34:47 1,3MB
8 zaA_._1_Elewacje_-_inwentaryzacja.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:35:58 239,3KB
9 zaA_._1_przekrA_j_A-A_inwentaryzacja.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:36:31 217,5KB
10 ZaA_._1_rzut_-_inwentaryzacja.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:37:23 327,0KB
11 zaA_._1_przekrA_j_A-A.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:38:13 322,1KB
12 zaA_._1_przekrA_j_B-B.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:38:45 383,6KB
13 zaA_._1_rzut.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:39:49 953,8KB
14 zaA_._1_rzut_dachu.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:40:24 261,3KB
15 zaA_._1_elewacje_wsch._i_zach._projekt..jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:41:05 316,0KB
16 zaA_._1_elewacje_PN_i_PD.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:41:34 262,6KB
17 zaA_._1_zestawienie_stol._okie._i_drzw..jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:42:21 247,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert.doc 2009-05-13 12:42:57 44,5KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2009-06-04 08:59:24 33KB
2 stresczenie_oczen_20090604.pdf 2009-06-04 09:00:23 152,9KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2009-06-17 12:03:11 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 05-05-2009 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 17-06-2009 12:03