herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 17,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VI/09

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną. Przewidziane prace polegać będą na dostosowaniu budynku do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, przebudowaniu pomieszczeń sanitarnych, wykonaniu nowego wejścia, niewielkiej zmianie komunikacji w budynku oraz wyremontowaniu lub wymianie elementów budynku.Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, roboty murowe, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne, dach - konstrukcja i pokrycie, roboty sanitarne wewnętrzne, roboty elektryczne.

  2. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 12.10.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 29.07.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną

FB/ZP.341-VI/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-07-07 16:15:45 56,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:15:45 24KB 42 razy
2 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:16:16 42,5KB 20 razy
3 STWiORB.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:17:30 52KB 22 razy
4 Projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:21:53 7,8MB 19 razy
5 rysunki_1-4.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:42:09 5,1MB 15 razy
6 rysunki_4-8.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:43:59 2,8MB 11 razy
7 rysunki_9-12.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:44:40 705,5KB 11 razy
8 przemiar_06072009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 16:46:20 2,1MB 292 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2009-07-30 09:57:11 31,5KB
2 stresczenie200907301.pdf 2009-07-30 09:57:53 150,2KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2009-08-11 16:16:02 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 07-07-2009 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 11-08-2009 16:16