herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I

 

WADIUM - 5 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VIII/09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych - faza I, w tym:

• Dmuchawa dla procesu osadu czynnego,

• Płyta fundamentowa pod dmuchawy osadu czynnego,

• Instalacja napowietrzna,

• Wyposażenie technologicznego komór napowietrzania,

• Osadniki wtórne,

• Zasilanie i automatyka,

• Rozruch.

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym (niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I fazy przebudowy w zakresie zgodnym z przedmiarem robót), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10.11.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 15.09.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I

FB/ZP.341-VIII/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-08-24 14:09:01 56,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:09:01 24KB 132 razy
2 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:09:25 42KB 88 razy
3 str_tytuA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:10:40 57KB 91 razy
4 STWiOR_2009_05_25.DOC Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:10:58 54KB 345 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_1_-_Plan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:12:36 1,3MB 80 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:13:45 1,3MB 100 razy
7 rys1_plan_syt-wys__1_500.dwg Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:15:05 1,0MB 89 razy
8 rys2_plan_syt-wys__1_250.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:15:55 1021,4KB 54 razy
9 Rys_9-HB_Dyspozycje_wymiany_sposobu_napowietrzania_-_Bioblok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:16:35 433,0KB 90 razy
10 arkusz10.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:17:35 359,2KB 86 razy
11 MoryA_,technologia-2009_PR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-24 14:22:40 58,5KB 294 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-01 15:15:25 50,5KB
2 odpowiedAo_na_zapytanie3.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-02 11:41:20 49,5KB
3 odpowiedAo_na_3_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-08 10:46:01 61,5KB
4 odpowiedAo_na_5_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-08 10:47:57 58,5KB
5 odpowiedAo_na_4_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-08 12:55:44 61,5KB
6 uzupeA_nienie_odpowiedzi_na_4_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 15:16:09 61KB
7 odpowiedAo_na_6_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-10 11:29:33 58KB
Odwołania
1 ZAWIADONIENIE_PROTEST_bip.doc 2009-09-01 15:15:25 25,5KB
2 Protest.pdf 2009-09-01 15:16:12 399,4KB
3 RozstrzygniA_cie_PROTEST_bip.doc 2009-09-03 14:52:30 27KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_uniewaA_nieniu.doc 2009-09-14 09:06:03 30KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 24-08-2009 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 24-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 14-09-2009 09:06