herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie


Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:91- 466 79 62, fax: 91-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie

 

WADIUM - 6.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 3 po uiszczeniu opłaty w wysokości 27,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 50 9370 1046 0304 1263 2003 0002, tytuł wpłaty: SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

• roboty budowlane wewnątrz budynku,

• roboty sanitarne,

• roboty elektryczne,

• wymiana pokrycia dachowego,

• elewacja,

• roboty na zewnątrz budynku.

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45262690-4 - remont starych budynków

Kody uzupełniające:

• 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne,

• 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

• 45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych,

• 45320000-6 - roboty izolacyjne.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekcie aranżacji wnętrz oraz Przedmiarze Robót (UWAGA! Przedmiar zawiera elementy tj. „wyposażenie świetlicy” oraz „plac zabaw i boisko do siatkówki”, które są częścią projektu, ale nie są objęte niniejszym postępowaniem.), które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Roboty wykończeniowe wewnętrzne związane z aranżacją objęte będą nadzorem autorskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 10.06.2010 r.

- Termin zakończenia pierwszego etapu prac (wymiana pokrycia dachowego, elewacja oraz roboty na zewnątrz budynku - częściowy odbiór robót), nie później niż do dnia 10.04.2010 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki, dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

• posiadania wiedzy i doświadczenia (przedstawią udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na remoncie starych budynków łącznie z robotami wykończeniowymi w wysokim standardzie o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł w tym wartość robót wykończeniowych co najmniej 400.000,00 zł);

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi.

• sytuacji ekonomicznej i finansowej (Posiadają ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, wartości co najmniej 250.000,00 zł oraz Posiadają ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia, wartości co najmniej 100.000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych).

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

3. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od .1. do .2. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

 

1. wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia;

3. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na remoncie starych budynków łącznie z robotami wykończeniowymi w wysokim standardzie o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł w tym wartość robót wykończeniowych co najmniej 400.000,00 zł. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ

4. Wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnień ogólnobudowlanych budowlanych do kierowania robotami budowlanymi.

5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (biuro nr 3) do dnia 19.02.2010 r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2010 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego (biuro nr 2),

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic
0x01 graphic

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zamówienie dotyczy operacji pt.: „Remont i wyposażenie wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie oraz budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach

działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie w ramach realizacji operacji pt.: „Remont i wyposażenie wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie oraz budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki”.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-01-26 11:28:58 26KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 11:28:58 59KB 291 razy
2 aranA_acjawnA_trzA_wietlicywiejskiejwmirowie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 11:33:27 5,8MB 234 razy
3 I-1_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 11:35:26 32,4KB 239 razy
4 A-1_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 11:35:47 50,9KB 233 razy
5 SZCZEGA_A_OWA_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_MIROWO_w2003.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 13:43:29 82KB 258 razy
6 UMOWA_NR.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 13:44:28 28KB 256 razy
7 MIROWO_REMONT_A_WIETLICY_A_LEPY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 13:45:18 314,4KB 241 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_1_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-02 09:35:11 218,5KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2010-03-02 13:53:44 13,5KB
2 Zal_3_ZP_21_STRESZCZENIE_OCENY_I_POROWNANIA_ZLOZONYCH_OFERT.doc 2010-03-02 13:54:15 19KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2010-03-22 11:28:13 21KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 26-01-2010 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 28-09-2010 08:06