herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.


Moryń: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010
Numer ogłoszenia: 160435 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z przeznaczeniem na: 1. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz dofinansowane ze środków PROW: 966.610 zł, w tym: - na cześć wydatków stanowiących wkład własny 514.145zł - na wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane 452.465zł 2. Dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu (zadanie złożone o dofinansowanie ze środków PROW przez ZGKiM w Moryniu): 312.000zł. do kwoty łącznej 1.278.610,00 zł (słownie :jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć zł). b) Termin uruchomienia kredytu - III i IV kwartał roku 2010. c) Okres kredytowania ustala się na 10 lat z okresem spłaty kapitału od 2011 roku do końca 2020 roku tj.10 lat (wymagany minimalny okres karencji do końca roku 2010). d) Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku. Zamawiający dopuszcza inny korzystniejszy dla Zamawiającego sposób liczenia oprocentowania (np.: preferencyjne warunki kredytowe (np. EBI, CEB) oraz dopłaty do oprocentowania w oparciu np.: o linie L6 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o ile bank posiada stosowną umowę, której kserokopię należy dołączyć do oferty. e) Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia bez dodatkowych kosztów przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. f) Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego bez dodatkowych kosztów. g) Prowizje i opłaty bankowe. a. prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu - nie większa niż 1%, b. prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa, c. prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa. h) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową . i) Informacje, które zostaną udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej: - Uchwała budżetowa na rok bieżący (2010), - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły (2009) w formie opisowej, - Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Moryń, - Zawiadomienie o subwencji, - Bilans JST za dwa ostatnie lata (2008 i 2009), - Sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za lata 2008, 2009, i I kwartał 2010r. - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia za rok 2009, - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata i rok bieżący oraz opinię RIO o projekcie budżetu na rok 2010 oraz prognozie długu publicznego, - Prognoza dochodów gminy na okres kredytowania, - Informacja o zobowiązaniach JST z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń (wraz z kopiami umów kredytowych, umów pożyczek, umów poręczeń)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-06-21 14:32:37 49KB
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2010-07-01 15:01:00 41KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 K1_specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 14:32:38 240,5KB 206 razy
2 K1_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 14:33:06 155,5KB 195 razy
3 ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 14:33:26 40KB 196 razy
4 001_BudA_et_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 14:55:34 208,4KB 195 razy
5 002_SPRAWOZDANIE_za_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 14:58:27 2,5MB 192 razy
6 006_Bilanse.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 14:59:58 1,0MB 190 razy
7 007_Sprawozdania_RB.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:03:29 4,0MB 196 razy
8 009_UchwaA_y_RIO.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:14:47 2,9MB 195 razy
9 011_Informacje_jst_zobowiA_zania_kredyty__poreA_zenie_i_inne.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:15:28 493,1KB 192 razy
10 003_UchwaA_a_zaciagniA_cie_Kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:16:17 747,2KB 195 razy
11 004_RIO_LVII_177_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:17:00 488,2KB 197 razy
12 005_zawiadomienie_o_subwencji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:17:49 896,5KB 194 razy
13 008_UchwaA_a_absolutorium.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:18:14 162,8KB 193 razy
14 010_Prognoiza_dochodA_w_okr_kred.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 15:18:44 415,4KB 196 razy
15 K1_specyfikacja_po_zmianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:12:35 24KB 74 razy
16 K1_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:13:11 155,5KB 78 razy
17 K1_ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:13:39 39,5KB 78 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 K1_specyfikacja_po_zmianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:02:03 24KB
2 K1_ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:07:53 39,5KB
3 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:08:13 41KB
4 377_2005.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:14:49 1,4MB
5 hrf.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:15:56 202,3KB
6 I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:17:23 2,1MB
7 II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:20:23 3,5MB
8 III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:22:06 2,2MB
9 IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:41:37 2,2MB
10 V.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:43:14 2,2MB
11 VI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 15:57:22 2,2MB
12 VII.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:00:06 4,0MB
13 VIII.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:04:16 6,4MB
14 IX.zip.001 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:23:29 1,3MB
15 IX.zip.002 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:24:45 1,3MB
16 IX.zip.003 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:25:59 1,3MB
17 IX.zip.004 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:27:34 1,3MB
18 IX.zip.005 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:28:30 1,3MB
19 IX.zip.006 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:30:08 1,1MB
20 Ootww.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:30:56 220,1KB
21 oA_wiadczenie_wnioskodawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:31:48 120,2KB
22 tabele.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:33:23 1,4MB
23 zawaidomienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:34:32 247,7KB
24 K1_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:35:54 155,5KB
25 odpowiedAo_na_1_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 14:03:43 117,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2010-07-01 15:02:03 41KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_uniewaA_nieniu_bip.doc 2010-07-22 14:17:34 30,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 21-06-2010 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 21-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 22-07-2010 14:17