herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010 inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych.


Moryń: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010 inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych
Numer ogłoszenia: 161135 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010 inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych, z przeznaczeniem na: 1. Operację pn.: Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - wkład własny w projekcie dofinansowanych ze środków PROW - 365.749 zł, 2. Zadanie Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark - Kraina lodowca nad Odrą), dofinansowane ze środków INTERREG IV A - 1.616.310 zł, w tym: - wkład własny i koszty niekwalifikowane 242.446 zł - cześć finansowana ze środków UE 1.373.864 zł. do kwoty łącznej 1.982.059,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć zł ). b) Termin uruchomienia kredytu - III i IV kwartały roku 2010. c) Okres kredytowania ustala się na 10 lat z okresem spłaty kapitału od 2011 roku do końca 2020 roku tj.10 lat (wymagany minimalny okres karencji do końca roku 2010). d) Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku. Zamawiający dopuszcza inny korzystniejszy dla Zamawiającego sposób liczenia oprocentowania (np.: preferencyjne warunki kredytowe (np. EBI, CEB, preferencyjne warunki kredytowania projektów unijnych), e) Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia bez dodatkowych kosztów przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. f) Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego bez dodatkowych kosztów. g) Prowizje i opłaty bankowe. a. Prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu - pożądana nie większa niż 0,8% b. prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa, c. prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa. h) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową . i) Informacje, które zostaną udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej: - Uchwała budżetowa na rok bieżący (2010), - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły (2009) w formie opisowej, - Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Moryń, - Zawiadomienie o subwencji, - Bilans JST za dwa ostatnie lata (2008 i 2009), - Sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za lata 2008, 2009, i I kwartał 2010r. - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia za rok 2009, - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata i rok bieżący oraz opinię RIO o projekcie budżetu na rok 2010 oraz prognozie długu publicznego, - Prognoza dochodów gminy na okres kredytowania, - Informacja o zobowiązaniach JST z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń (wraz z kopiami umów kredytowych, umów pożyczek, umów poręczeń).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-06-22 09:47:40 48,5KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2010-07-01 16:24:27 41,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 K2_specyfikacja_gotowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:47:40 23KB 104 razy
2 K2_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2gotowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:48:15 158,5KB 96 razy
3 K2_ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:48:32 39,5KB 92 razy
4 001_BudA_et_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:49:02 208,4KB 93 razy
5 002_SPRAWOZDANIE_za_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:54:14 2,5MB 94 razy
6 006_Bilanse.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:55:10 1,0MB 93 razy
7 007_Sprawozdania_RB.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 09:57:51 4,0MB 92 razy
8 009_UchwaA_y_RIO.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:00:27 2,9MB 93 razy
9 011_Informacje_jst_zobowiA_zania_kredyty__poreA_zenie_i_inne.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:01:22 493,1KB 95 razy
10 003_UchwaA_a_zaciagniA_cie_Kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:02:28 747,2KB 94 razy
11 004_RIO_LVII_177_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:03:41 488,2KB 92 razy
12 005_zawiadomienie_o_subwencji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:05:29 896,5KB 93 razy
13 008_UchwaA_a_absolutorium.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:06:09 162,8KB 96 razy
14 010_Prognoiza_dochodA_w_okr_kred.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 10:07:12 415,4KB 96 razy
15 K2_specyfikacja_gotowa_po_zmianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:25:05 23KB 94 razy
16 K2_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2gotowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:25:47 158,5KB 94 razy
17 K2_ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:26:08 39,5KB 92 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:26:47 41,5KB
2 K2_specyfikacja_gotowa_po_zmianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:27:14 23KB
3 K2_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2gotowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:27:45 158,5KB
4 K2_ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 16:28:33 39,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2010-07-01 16:29:04 41,5KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_uniewaA_nieniu_bip.doc 2010-07-22 14:18:39 30,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 22-06-2010 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 22-07-2010 14:18