herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej w Nowym Objezierzu


 

Burmistrz Morynia

 

Plac Wolności 1

 

74-503 Moryń

 

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

 

 

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

 

ogłasza

 

przetarg nieograniczony

 

o wartości poniżej 60.000 euro

 

na roboty budowlane:

 

 

„Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej w Nowym Objezierzu”

 

 

CPV:

 

Grupa cpv 451 Przygotowanie terenu pod budowę,

 1.  

  Roboty przygotowawcze,

 

Grupa cpv 452 . Zagospodarowanie terenu i roboty drogowe

    1.  

     Roboty drogowe

 

 

WADIUM - 500zł.

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł lub pobrać ze strony: bip.moryn.pl .

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-08-2006r.

 

 

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

cena: 90 %

 

warunki gwarancji 10 %

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 16-08-2006r o godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16-08-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

 

Termin związania ofertą: 15 dni od daty otwarcia ofert., tj. do dnia 31-08-2006r.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

 •  

  Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

 •  

  Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Moryń: 2006-08-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:06:21 16KB 94 razy
2 oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:08:33 26KB 58 razy
Wynik postępowania
1 informacja_2.doc 2006-08-21 11:24:37 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-08-2006 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2006 11:06