herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów


Moryń: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146035, faks 091 4146035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a. BRANŻA BUDOWLANA - Roboty ziemne, - Fundamenty, słupy, podciągi, - Roboty murowe, nadproża i podciągi, - Dach-konstrukcja i pokrycie, - Podłoża i posadzki, - Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, - Stolarka okienna i drzwiowa, - Elementy kowalsko-ślusarskie, - Elewacja i elementy zewnętrzne, - Instalacje sanitarne - woda, - Przewody międzyobiektowe, - Zagospodarowanie terenu - dojazdy, chodniki. b. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Stacja transformatorowa-przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej, - Rozdzielnica RG + zasilanie ze stacji trafo, - Zasilanie budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, -Instalacja elektryczna w budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, - Pomiary c. TECHNOLOGIA I AKP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.25.21.40-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą przedstawić udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości łącznej 3.000.000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą dysponować: - Kierownikiem budowy branży sanitarnej - wymagane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniej obowiązujących przepisów. - Kierownikiem robót elektrycznych - wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniej obowiązujących przepisów. - Kierownikiem robót ogólnobudowlanych - wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadanie uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 700.000,- zł. (siedemset tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 1.400.000,- zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) wraz z opłaconą składką.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2011-05-17 14:25:45 52,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 14:25:45 63KB 247 razy
2 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 14:26:38 125,5KB 166 razy
3 zestawienie_elementA_w_ryczaA_towych_operacji.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 14:27:28 22,5KB 200 razy
4 budynek_stacji_mechanicznego_odwadniania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:14:42 82,7MB 212 razy
5 projekt_technologiczno_instalacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:14:42 85,5MB 217 razy
6 sieci_i_instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:14:42 17,8MB 181 razy
7 Oszyszczalnia_AKP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:16:44 101,3KB 864 razy
8 Oszyszczalnia_wyposaA_enie_technologw1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:17:53 143,7KB 1129 razy
9 SPECBUDOCZMORYA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:18:23 223,2KB 144 razy
10 SPECYFIKACJA_MORYA__INST_SAN.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:18:40 111,8KB 149 razy
11 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_ELEKTRYCZNA_OCZYSZCZALNIA_MORYA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:18:58 114,9KB 547 razy
12 MoryA__oczyszczalnia_01v_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:31:17 76,7KB 613 razy
13 Moryn_Oczyszczalnia_02_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:32:31 42,3KB 1226 razy
14 Moryn_oczyszczalnia_03_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:34:02 3,0MB 233 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_1_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:01:16 217,5KB
2 MoryA__oczyszczalnia_01v_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:01:41 76,7KB
3 Moryn_Oczyszczalnia_02_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:02:12 42,3KB
4 Moryn_oczyszczalnia_03_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:04:58 3,0MB
5 odpowiedAo_na_2_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:05:06 22KB
6 odpowiedAo_na_3_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:05:33 217,5KB
7 odpowiedAo_na_4_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:35:06 21KB
8 odpowiedAo_na_5_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:35:37 21KB
9 odpowiedAo_na_6_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:36:05 22KB
10 odpowiedAo_na_4_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-26 08:18:33 21KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.doc 2011-06-20 14:50:27 34,5KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-07-01 15:06:23 33,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 17-05-2011 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 17-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 10-01-2013 15:45