herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu
Numer ogłoszenia: 71689 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a. izolacje fundamentów, b. roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne, c. stolarkę okienną i drzwiową, d. malowanie, e. instalacje wod-kan, f. instalacje c.o., g. instalacje elektryczną, h. docieplenie budynku i elewacja, i. dach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.24.12-7, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł polegających na wykonaniu prac remontowych budynku lub budowy budynku łącznie z robotami wykończeniowymi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu bedzie przeprowadzona w oparciu o przedłozone przez Wykonawców dokumenty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponowanie w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 2. Średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi co najmniej 5 osób. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 200.000,- zł. (dwieście tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych) wraz z opłaconą składką. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu. dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-03-28 17:05:17 53,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_schronisko.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:05:18 64KB 76 razy
2 UMOWA_NR.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:05:59 308,5KB 91 razy
3 specyfikacja_ogA_lno-budowlana.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:06:40 52,5KB 70 razy
4 specyfikacja_okna.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:06:54 62KB 236 razy
5 Zmiana_sposobu_uA_ytkowania_budy_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:07:25 252,6KB 133 razy
6 1._projekt_budowlany_dzialka_nr_59.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:26:27 26,0MB 57 razy
7 Rys_1_i_1A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:26:27 1,5MB 98 razy
8 Rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:35:16 1,5MB 67 razy
9 Rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:35:40 616,3KB 87 razy
10 Rys_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:36:07 719,8KB 104 razy
11 Rys_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:36:30 532,8KB 74 razy
12 Rys_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:36:53 517,2KB 82 razy
13 Rys_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:37:21 893,3KB 68 razy
14 Rys_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:38:00 471,3KB 100 razy
15 Rys_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:38:44 1,8MB 76 razy
16 Rys_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:39:12 916,2KB 79 razy
17 Rys_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:39:39 992,8KB 61 razy
18 Rys_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:40:09 863,6KB 79 razy
19 Rys_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:40:38 504,8KB 72 razy
20 Rys_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:42:35 903,5KB 92 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_FBZP.271.3.2012.pdf 2012-04-17 13:03:45 28,0KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_bip.doc 2012-04-24 14:02:57 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 28-03-2012 17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 28-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 24-04-2012 14:02