herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy
Numer ogłoszenia: 161257 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ROBOTY BUDOWLANE a. roboty rozbiórkowe, b. izolacja fundamentów, c. roboty konstrukcyjne, d. konstrukcja i pokrycie dachu, e. roboty wykończeniowe, f. elewacja, ROBOTY INSTALACYJNE a. instalacje sanitarne, b. instalacje elektryczne, ZAGOSPODAROWANIE TERENU a. opaska przy budynku, b. nawierzchnia placu zabaw, c. wyposażenie placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Projekt aranżacji wnętrz (roboty remontowe objęte będą nadzorem autorskim projektanta aranżacji wnętrz), Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł każda, polegających na wykonaniu prac remontowych budynku lub budowy budynku łącznie z robotami wykończeniowymi. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi co najmniej 5 osób. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 400.000,- zł. (czterysta tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 400.000,- zł (czterysta tysięcy złotych) wraz z opłaconą składką. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-07-24 14:26:34 57,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_stare_objezierze.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:26:34 65KB 181 razy
2 UMOWA_NR.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:27:08 30KB 147 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_7.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:27:29 20,5KB 228 razy
4 SZCZEGA_A_OWA_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:28:05 185,7KB 697 razy
5 opis_techniczny_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:28:58 139,4KB 524 razy
6 opis_instalacje_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:29:15 179,5KB 208 razy
7 opinia_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:29:37 80,1KB 3403 razy
8 CHARAKTERYSTYKA_ENERGETYCZNA_OBJEZIERZE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:29:57 337,8KB 549 razy
9 BiOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:30:37 137,5KB 170 razy
10 Przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:31:01 326,1KB 172 razy
11 Architektura_i_konstrukcja.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:31:55 2,1MB 188 razy
12 Instalacje.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:32:40 139,8KB 116 razy
13 PODSTAWOWY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:33:33 224,1KB 615 razy
14 ZABUDOWY_ORAZ_WYPOSAA_ENIE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:34:02 207,1KB 191 razy
15 HYDRAULIKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:34:22 200,0KB 128 razy
16 ELEKTRYKA-_WYMIARY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:34:46 218,8KB 118 razy
17 ELEKTRYKA-OPIS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:35:11 191,2KB 141 razy
18 ELEWACJE.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:35:38 384,1KB 126 razy
19 koA_o_gospodyA__wiejskich.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:38:48 5,7MB 159 razy
20 sala_fitnes.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:40:00 2,9MB 134 razy
21 SALA_GA_A_WNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:41:06 3,1MB 118 razy
22 SALA_KOMPUTEROWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:41:51 1,6MB 119 razy
23 toaleta_damska.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:42:56 2,5MB 116 razy
24 toaleta_niepeA_nosprawni.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:43:50 2,2MB 122 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_bip.pdf 2012-08-22 15:45:58 24,0KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-09-03 13:46:06 35KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 24-07-2012 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 03-09-2012 13:46