herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2017-01-16 13:22:15
Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2017-01-16 13:19:54
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-16 13:18:10
Sesja XX - 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2017-01-16 13:11:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-16 09:16:16
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6 Maciej Molenda 2017-01-16 09:12:48
Rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-16 09:12:03
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Maciej Molenda 2017-01-13 11:34:59
Obwieszczenie Burmistrza Morynia zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie ciągu pieszo ? rowerowego od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 124 i 126 w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia". Maciej Molenda 2017-01-09 14:51:08
Instytucje pomocowe oraz leczenie Maciej Molenda 2017-01-04 12:03:06
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". Maciej Molenda 2017-01-04 09:55:59
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". Maciej Molenda 2017-01-04 09:55:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". Maciej Molenda 2017-01-04 09:52:43
Obwieszczenia 2017 Maciej Molenda 2017-01-04 09:52:22
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". Maciej Molenda 2017-01-04 09:52:03
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. Maciej Molenda 2016-12-28 09:04:29
Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w II przetargu nieograniczonym. Maciej Molenda 2016-12-27 13:14:00
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Maciej Molenda 2016-12-27 09:01:54
Uchwała Nr CCCLIV.694.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-12-27 08:51:44
Uchwała Nr CCCLIV.694.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-12-27 08:51:03
Uchwała Nr CCCLIV.695.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2016-12-27 08:49:58
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu Maciej Molenda 2016-12-27 08:41:07
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MORYŃ NA LATA 2014 - 2029 Maciej Molenda 2016-12-20 12:40:54
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-12-20 09:59:19
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszardze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Molenda 2016-12-15 10:15:32
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 13:02:05
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 13:00:02
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:58:27
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:57:29
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:54:09
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:52:23
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:50:41
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:48:25
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:44:21
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:39:54
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:27:47
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2016-12-14 12:24:03
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:23:36
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2016-12-14 12:14:30
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2016-12-13 11:10:58