herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-07-13 13:30:42
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-07-13 13:30:22
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2017-07-10 07:56:26
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2017-07-10 07:54:16
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-07-07 15:11:59
V rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych Maciej Molenda 2017-07-07 15:08:40
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-05 08:37:10
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowiwnia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej 'Nowe Objezierze' w gminie Moryń" Maciej Molenda 2017-07-05 07:57:45
Uchwała Nr XXIV/177/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2016 Maciej Molenda 2017-07-03 11:15:31
Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2017-07-03 11:14:19
Uchwała Nr XXIV/178/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Maciej Molenda 2017-07-03 11:14:09
Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2017-07-03 11:12:54
Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2017-07-03 11:01:22
Uchwała Nr XXIV/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći Maciej Molenda 2017-07-03 10:59:29
Uchwała Nr XXIV/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći Maciej Molenda 2017-07-03 10:58:45
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:57:53
Uchwała Nr XXIV/184/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych oraz socjoterapeutów w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:56:41
Uchwała Nr XXIV/185/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków cześciowego lub człkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Maciej Molenda 2017-07-03 10:54:57
Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 10:51:53
Uchwała Nr XXIV/187/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu Maciej Molenda 2017-07-03 10:50:40
Uchwała Nr XXIV/188/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:48:51
Uchwała Nr XXIV/189/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-07-03 10:47:34
Sesja XXIV - 23 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 10:46:15
Uchwała Nr XXIII/168/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gosporarczego i Polityki Społecznej Maciej Molenda 2017-07-03 10:23:37
Uchwała Nr XXIII/169/2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:21:27
Uchwała Nr XXIII/170/2017 w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym Maciej Molenda 2017-07-03 10:20:08
Uchwała Nr XXIII/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomościprzejęte pod drogę wojewódzką Maciej Molenda 2017-07-03 10:15:16
Uchwała Nr XXIII/172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 10:09:42
Uchwała Nr XXIII/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 10:08:57
Uchwała Nr XXIII/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:07:47
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:06:16
Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 10:06:07
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:04:52
Sesja XXIII - 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 10:03:37
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 09:43:44
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 09:39:55
Uchwała Nr XXII/160/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2017 roku" Maciej Molenda 2017-07-03 09:39:01
Uchwała Nr XXII/161/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Maciej Molenda 2017-07-03 09:37:27
Uchwała Nr XXII/162/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym Maciej Molenda 2017-07-03 09:33:52
Uchwała Nr XXII/163/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 09:32:06