herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Molenda 2017-10-17 13:08:02
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-17 13:06:20
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-17 13:05:11
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-17 13:03:19
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-10-17 13:02:54
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-10-17 13:02:42
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku Maciej Molenda 2017-10-17 12:59:35
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-17 12:56:53
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 Maciej Molenda 2017-10-17 12:55:48
UChwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Stare Objezierze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubiorów stażackich Maciej Molenda 2017-10-17 08:11:42
UChwała Nr XXVII/202/2017 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" Maciej Molenda 2017-10-17 08:11:23
UChwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Stare Objezierze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubiorów stażackich Maciej Molenda 2017-10-17 08:08:15
Sesja XXVI - 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-17 08:05:48
Sesja XXVI - 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-17 08:05:41
Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-13 09:46:23
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-02 09:03:21
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2017-09-29 13:23:36
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 44/1, położona w obrębie Gądno) Maciej Molenda 2017-09-29 13:14:59
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 13:03:35
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 12:49:34
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 12:48:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:50
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:17
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:04
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:28:41
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-09-25 09:55:39
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2017-09-25 09:46:31
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2017-09-25 09:44:47
Uchwała Nr XXV/201/2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Maciej Molenda 2017-09-25 09:41:01
Uchwała Nr XXV/200/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-09-25 09:38:02
Uchwała Nr XXV/199/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-09-25 09:37:06
Uchwała Nr XXV/198/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu Maciej Molenda 2017-09-25 09:35:56
Uchwała Nr XXV/197/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OPS Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania Maciej Molenda 2017-09-25 09:33:49
Uchwała Nr XXV/196/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Maciej Molenda 2017-09-25 09:32:26
Uchwała Nr XXV/195/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego Maciej Molenda 2017-09-25 09:26:51
Uchwała Nr XXV/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2017-09-25 09:24:45
Uchwała Nr XXV/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 30, obręb Gądno) Maciej Molenda 2017-09-25 09:22:19
Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 32, obręb Gądno) Maciej Molenda 2017-09-25 09:21:28
Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 32, obręb Gądno) Maciej Molenda 2017-09-25 09:20:34
Uchwała Nr XXV/191/2017 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2017-09-25 09:18:12