herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 12:48:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:50
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:17
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:04
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:28:41
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-09-25 09:55:39
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2017-09-25 09:46:31
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2017-09-25 09:44:47
Uchwała Nr XXV/201/2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Maciej Molenda 2017-09-25 09:41:01
Uchwała Nr XXV/200/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-09-25 09:38:02
Uchwała Nr XXV/199/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-09-25 09:37:06
Uchwała Nr XXV/198/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu Maciej Molenda 2017-09-25 09:35:56
Uchwała Nr XXV/197/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OPS Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania Maciej Molenda 2017-09-25 09:33:49
Uchwała Nr XXV/196/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Maciej Molenda 2017-09-25 09:32:26
Uchwała Nr XXV/195/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego Maciej Molenda 2017-09-25 09:26:51
Uchwała Nr XXV/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2017-09-25 09:24:45
Uchwała Nr XXV/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 30, obręb Gądno) Maciej Molenda 2017-09-25 09:22:19
Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 32, obręb Gądno) Maciej Molenda 2017-09-25 09:21:28
Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 32, obręb Gądno) Maciej Molenda 2017-09-25 09:20:34
Uchwała Nr XXV/191/2017 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2017-09-25 09:18:12
Uchwała Nr XXV/190/2017 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o. o., zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Maciej Molenda 2017-09-25 09:17:06
Sesja XXV - 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-25 09:13:54
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maciej Molenda 2017-09-25 09:13:11
Maciej Molenda 2017-09-22 14:56:54
Maciej Molenda 2017-09-22 14:56:01
Maciej Molenda 2017-09-22 13:46:56
Maciej Molenda 2017-09-22 13:44:30
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-22 13:39:37
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maciej Molenda 2017-09-21 13:50:17
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-09-21 13:49:57
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maciej Molenda 2017-09-21 11:48:03
Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-15 09:33:45
Uchwała Nr VI/27/2003 w sprawie Statutu Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-09-14 08:32:05
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-09-11 14:16:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-09-07 14:52:59
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-01 10:42:48
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-01 10:41:30
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-01 10:40:18
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-01 10:39:25
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-01 10:38:21