herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:53
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:52
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:46
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 08:05:36
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 08:05:34
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 08:01:49
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 08:01:18
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 07:58:46
Statut Gminy Moryn Maciej Molenda 2017-02-16 13:17:24
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585 m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-16 12:41:13
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-02-16 12:38:32
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-16 12:36:50
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-02-16 12:35:00
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-15 13:46:43
Zarządzenie 14/2017 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2017-02-15 13:40:50
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-02-15 12:20:59
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10 o pow. 0,0958 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 11 o pow. 0,1051 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 12 o pow. 0,0239 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 913 o pow. 0,86 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-02-14 15:01:03
Uchwała Nr LI.117.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Moryń na 2017 rok Maciej Molenda 2017-02-13 14:33:08
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Maciej Molenda 2017-02-10 13:25:54
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-10 11:08:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. Maciej Molenda 2017-02-09 09:26:30
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu w sprawie składu Obwodowej Komisji Nr 1 w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-08 13:58:07
Zarządzenie 11/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-08 13:55:28
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-02-07 15:00:06
Zmiana w treści ogłoszenia Maciej Molenda 2017-02-03 12:21:51
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 stycznia 2017 r. na wsparcie rezlizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku bulicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2017-02-02 12:17:16
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-02-02 09:39:03
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-02-02 09:37:48
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 stycznia 2017 r. na wsparcie rezlizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku bulicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2017-02-02 09:33:04
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" Maciej Molenda 2017-02-02 09:04:41
Uchwała Nr XXI/158/2017 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-02 09:02:24
Uchwała Nr XXI/156/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2017 Maciej Molenda 2017-02-02 09:01:07
Uchwała Nr XXI/155/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino Maciej Molenda 2017-02-02 08:59:45
Uchwała Nr XXI/154/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Maciej Molenda 2017-02-02 08:58:16
Uchwała Nr XXI/153/2017 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatkó i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-02-02 08:56:53
Uchwała Nr XXI/152/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Maciej Molenda 2017-02-02 08:55:12
Uchwała Nr XXI/149/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2017 rok Maciej Molenda 2017-02-02 08:53:20
Uchwała Nr XXI/149/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2017 rok Maciej Molenda 2017-02-02 08:52:57
Zarzązenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań. Maciej Molenda 2017-01-31 14:42:18
Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedane łącznie. Maciej Molenda 2017-01-31 14:39:50