herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-02-01 10:25:51
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2018-02-01 10:22:44
Wniosek CEIDG-1 o dokonanie wpisu/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenia działalności gospodarczej. Maciej Molenda 2018-02-01 08:32:16
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-01-31 13:59:58
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE o wydaniu decyzji o zmianie sposobu eksploatacji ww. instalacji do produkcji papieru w Schwedt nad Odrą Maciej Molenda 2018-01-31 13:12:40
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. Maciej Molenda 2018-01-23 12:37:51
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej Maciej Molenda 2018-01-23 12:37:33
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-01-23 12:32:17
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej Maciej Molenda 2018-01-23 12:31:01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Maciej Molenda 2018-01-18 14:17:23
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Moryń i osób fizycznych Maciej Molenda 2018-01-18 13:28:23
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 w sprawie w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2018 Maciej Molenda 2018-01-18 13:26:26
Uchwała Nr XXVIII/217/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 Maciej Molenda 2018-01-18 13:24:50
Uchwała Nr XXVIII/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2018-01-18 13:19:56
Uchwała Nr XXVIII/214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2018-01-18 13:18:59
Uchwała Nr XXVIII/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2018-01-18 13:17:54
Uchwała Nr XXVIII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-01-18 13:10:24
Budżet 2018 Maciej Molenda 2018-01-18 11:18:43
Budżet 2018 Maciej Molenda 2018-01-18 11:17:42
Uchwała Nr XXVIII/212/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-01-18 11:16:47
Uchwała Nr XXVIII/218/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-01-17 14:11:30
Uchwała Nr XXVIII/216/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2018-01-17 14:11:23
Uchwała Nr XXVIII/216/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2018-01-17 14:10:53
Uchwała Nr XXVIII/218/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-01-17 14:06:59
Sesja XXVIII - 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2018-01-17 14:05:35
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Molenda 2018-01-17 08:10:23
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2018-01-17 08:00:09
Zarządzenie Nr 98/2017w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-01-17 07:52:21
Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Morynia z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-01-17 07:42:55
Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2018-01-16 14:00:35
Zarzązenie Nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2018-01-16 13:55:16
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2018-01-16 13:47:55
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów Maciej Molenda 2018-01-15 10:29:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:55:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:54:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:53:46
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:52:48
Obwieszczenia 2018 Maciej Molenda 2018-01-15 07:49:32
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych Maciej Molenda 2018-01-12 14:21:41
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych Maciej Molenda 2018-01-12 14:18:49