Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie - informuję, że w dniu 23 listopada 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 28/13, 28/12, 70/1, 1/1, 1/2, 28/7 w obrębie Moryń 1, gmina Moryń 2023-11-23 11:24:44
Zawiadomienie - informuję, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działki o nr ewid.: 9 w obrębie Przyjezierze II i działek o nr ewid.:71, 70/1 w obrębie Moryń 1, gmina Moryń 2023-11-23 11:05:35
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2023-11-13 12:14:46
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-11-09 11:52:54
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 28/13, 28/12, 70/1, 1/1, 1/2, 28/7 w obrębie Moryń 1, gmina Moryń. 2023-11-03 13:35:35
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działki o nr ewid.: 9 w obrębie Przyjezierze II i działek o nr ewid.:71, 70/1 w obrębie Moryń 1, gmina Moryń. 2023-11-02 10:55:51
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2023-10-24 12:28:21
Zawiadomienie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 20 października 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-10-20 14:34:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 28/13, 28/12, 70/1, 1/1, 1/2, 28/7 w obrębie Moryń 1, gmina Moryń. 2023-10-06 12:43:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działki o nr ewid.: 9 w obrębie Przyjezierze II i działek o nr ewid.:71, 70/1 w obrębie Moryń 1, gmina Moryń. 2023-10-06 11:22:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2023-09-28 08:54:07
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-09-25 13:57:27
Obwieszczenie - zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moryń III” na terenie dz. 120/2, 120/3 obręb Witnica, gmina Moryń, wydano postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 2023-09-22 14:55:48
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-09-20 10:54:28
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Moryńskie PLH320055 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2023-09-15 10:27:44
Zawiadomienie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 24 oraz części działek o nr ewid.: 25, 26 obręb Bielin, gmina Moryń. 2023-09-12 09:48:20
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-09-06 10:42:10
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-08-23 13:44:40
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 17 sierpnia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu Zespołu Dworsko-Parkowego w Przyjezierzu, gmina Moryń. 2023-08-17 13:35:23
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wymianie zbiornika magazynowego LNG pionowego o pojemności do 23 m3 na istniejącej stacji regazyfikacji gazu LNG na terenie części działki o nr ewid. 741/7 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-08-16 09:15:32
Obwieszczenie - zawiadamiam, że na wniosek firmy Solar Agro Land, otrzymany 10.08.2023 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewid. 24, 25 i 26 obręb Bielin, gmina Moryń. 2023-08-14 09:07:02
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie zbiornika magazynowego LNG pionowego o pojemności do 23 m3 na istniejącej stacji regazyfikacji gazu LNG na terenie części działki o nr ewid. 741/7 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-08-01 10:22:20
Zawiadomienie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu Zespołu Dworsko-Parkowego w Przyjezierzu, gmina Moryń. 2023-07-07 10:16:21
Zawiadomienie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 5 lipca 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 299/1 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-07-05 10:23:02
Zawiadomienie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wymianie zbiornika magazynowego LNG pionowego o pojemności do 23 m3 na istniejącej stacji regazyfikacji gazu LNG na terenie części działki o nr ewid. 741/7 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-06-27 09:23:27
Zawiadomienie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie decyzji ISR.6730.32.2019 z dnia 21 lipca 2022 r., przeniesioną decyzją ISR.6730.32A.2019 z dnia 11 kwietnia 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 306/7 w obrębie Moryń 2, gmina Moryń. 2023-06-26 13:22:14
Zawiadomienie - informuję, że w dniu 21 czerwca 2023 r. wydano postanowienie wyjaśniające treść decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego „Szafir” oraz rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia na terenie działek o nr ewid.: 4, 5, 6, 7 obręb Moryń 1, 2/1 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2023-06-21 12:05:46
Zawiodomienie - informuję, że w dniu 14 czerwca 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 246/3 obręb Bielin, gmina Moryń. 2023-06-14 12:38:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2023-06-13 11:11:33
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 9 czerwca 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wymiana zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie istniejącej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. 2023-06-09 10:23:17
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 299/1 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-05-24 14:43:54
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 246/3 obręb Bielin, gmina Moryń. 2023-05-23 10:20:39
Obwieszcznie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moryń III” na terenie dz. 120/2, 120/3 obręb Witnica, gmina Moryń. 2023-05-11 12:53:23
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 299/1 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-05-04 09:52:47
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu Zespołu Dworsko-Parkowego w Przyjezierzu, gmina Moryń. 2023-04-28 14:46:18
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-04-24 14:44:32
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 21 kwietnia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.9.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w gminie Moryń. 2023-04-21 12:28:34
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 21 kwietnia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń. 2023-04-21 12:25:45
Obwieszczecie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 21 kwietnia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądnie w gminie Moryń. 2023-04-21 12:24:38
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 21 kwietnia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń. 2023-04-21 12:22:56
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 5 kwietnia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 63 obręb Stare Objezierze, gmina Moryń. 2023-04-05 10:14:50
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 246/3 obręb Bielin, gmina Moryń. 2023-03-30 09:31:43
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Wymianie zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie istniejącej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. 2023-03-22 10:30:27
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-03-20 13:56:35
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w gminie Moryń. 2023-03-20 13:55:40
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w gminie Moryń. 2023-03-20 13:54:41
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń. 2023-03-20 13:53:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2023-03-20 08:17:40
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 441, 440/2 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-03-13 08:10:01
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 63 obręb Stare Objezierze, gmina Moryń. 2023-03-13 08:08:58
Obwieszczenie - zawiadamiam o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-03-03 11:39:49
Obwieszczenie - zawiadamiam o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń. 2023-03-03 11:37:59
Obwieszczenie - zawiadamiam o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w gminie Moryń. 2023-03-03 11:35:27
Obwieszczenie - zawiadamiam o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w gminie Moryń. 2023-03-03 11:32:44
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-02-24 13:23:18
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 441 i 440/2 obręb Moryń 2, gmina Moryń. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-15 13:03:35
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 63 obręb Stare Objezierze, gmina Moryń. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-15 13:02:32
Zawiadomienie - zawiadamia, że dnia 14 lutego 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 502 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-02-14 15:14:44
Zawiadomienie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 306/31 obręb Moryń 2, gmina Moryń - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 13:25:48
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 14/2016 z 20.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125". 2023-02-06 10:08:06
Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - (artykuł stracił ważność) 2023-02-01 10:26:15
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia, zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moryń„ pole I na terenie dz. nr 791/24 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-01-27 13:14:22
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 502 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-01-25 13:21:26
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie poda je do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 12 stycznia 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.226.2022.TS 2023-01-20 09:43:48
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 19 stycznia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu odcinka rowu przydrożnego na części działek o nr ewid.: 172 obręb Moryń 1, 309/6 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-01-19 08:50:03
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moryń pole I na terenie dz. nr 791/24 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 13:44:23
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 5 stycznia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-01-05 11:48:53
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu odcinka rowu przydrożnego na części działek o nr ewid.: 172 obręb Moryń 1, 309/6 obręb Moryń 2, gmina Moryń. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 11:05:52
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 2 stycznia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i termomodernizacji szkoły podstawowej w Witnicy na działkach o nr ewid.: 20/1, 20/2 obręb Witnica, gmina Moryń. 2023-01-02 14:55:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 12:04