Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie - wybory ławników 2024 - 2027

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), Rada Miejska w Moryniu jesienią bieżącego roku dokona wyboru do Sądu Rejonowego w Gryfinie 1 ławnika dla spraw rodzinnych na lata 2024 - 2027.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7; Dz. U. z 2023 r. poz. 217) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie ,inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ( wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej):
 5. dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 Wzory dokumentów:

 • karta zgłoszenia,
 • oświadczenia składane przez kandydata,
 • lista osób zgłaszających kandydata.

Wzory dokumentów można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu (www.bip.moryn.pl).

 

Rada Miejska w Moryniu zasięgnie od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje pracownik Biura Rady Miejskiej w Moryniu ul. Plac Wolności 1, pokój nr 14, tel . 91-466-79-64 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15-15.15).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Moryniu po 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 CZERWCA 2023 ROKU

  Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ŁAWNIK- OŚWIADCZENIE 1 (PDF, 230.66Kb) 2023-05-25 14:28:05 2
ŁAWNIK- OŚWIADCZENIE 2 (PDF, 283.87Kb) 2023-05-25 14:28:05 1
ŁAWNIK karta zgłoszenia (RTF, 111.63Kb) 2023-05-25 14:28:05 0
ŁAWNIK karta zgłoszenia (PDF, 337.67Kb) 2023-05-25 14:28:05 1
ŁAWNIK- Lista zgłaszających (PDF, 380.34Kb) 2023-05-25 14:28:05 2
RODO - KLAUZULA - wybory ławników (PDF, 299.02Kb) 2023-05-25 14:28:05 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Nawrolska

Data wytworzenia:
25 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
25 maj 2023, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 14:28