Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/302/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2006 rok


 

Uchwała Nr XXXIV/302/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm. i art. 10, ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2005r. Nr 179,poz.1485 Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

 

- stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/278/2006 z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

do Uchwały Nr XXXIV/302/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

Gminny Program

 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

 

 

Rozdział I

 

 

Wprowadzenie

 

 

 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, z późn. zm.

 

W myśl art. 41powyższej ustawy do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

 

 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

 

w rodzinie.

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonym w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

 

 

 

 

Kluczowym aktem prawnym na podstawie, którego prowadzona jest realizacja działań jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę miejska ( art.41 ust.2 ustawy). Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisje rozwiązywania problemów alkoholowych powołaną przez Burmistrza w drodze zarządzenia .

 

 

 

Ustawa wskazuje gminom źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań. W celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.111). Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację ww. zadań.

 

Zgodnie z art.182 cytowanej ustawy dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizacje gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, ze środki pochodzące z opłat są ściśle powiązane z finansowaniem zadań gminnego programu i nie można ich wykorzystać na inne zadania nie mające z nim merytorycznego związku. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawania problemów alkoholowych i innych patologii społecznych, a także zmniejszenie rozmiarów zjawisk takich jak narkomania, przemoc w rodzinie. Program ma ponadto na celu stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży w oderwaniu od zjawisk patologicznych.

 

 

 

Rozdział II

 

 

Kierunki działania

 

 

 

Rada Miejska w Moryniu ustala na 2006 rok następujące kierunki działania:

 

 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

 

 

1) zatrudnienie terapeuty/psychologa na umowę zlecenie - 8.000 zł

 

2) Współpraca z lekarzem i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania metod wczesnego rozpoznania i interwencji wobec osób nadużywających alkoholu poprzez dofinansowanie badań przesiewowych, zakup materiałów dla pacjentów w celu stworzenia podręcznej biblioteczki dotyczącej wiedzy o problemach uzależnień - 300 zł

 

3) Finansowanie przeprowadzenia badań przez lekarza biegłego/psychiatra i psycholog/ celem wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu - 1.000 zł

 

4) Dofinansowanie terapii udzielanej w podstawowej opiece zdrowotnej dla osób zgłaszających się po pomoc, a posiadający trudną sytuację materialną - 4.600 zł

 

 

 

 

 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

1) Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym.

 

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do szkód występujących u osób uzależnionych, ale dotyczą także członków ich rodzin. Członkowie rodziny osoby uzależnionej żyją w stanie permanentnego stresu, co staje się przyczyną wystąpienia u nich stałych zaburzeń /współuzależnienie/. Udzielanie pomocy osobom współuzależnionym poprzez pracę z psychologiem bądź terapeutą.

 

 

 

2) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.

 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych jest organem do którego najczęściej zgłaszają się po pomoc członkowie rodzin z problemem alkoholowym, przede wszystkim dlatego, ze komisja podejmuje czynności zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Aby usprawnić przebieg rozmowy z członkami rodziny z problemem alkoholowym i dostrzec przemoc w danej rodzinie rekomenduje się stosowanie procedury interwencji komisji w sprawach przemocy domowej „Niebieskiej Karty”. Procedura ta służy m.in. rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanego nadużywaniem alkoholu i stosowania przemocy, ułożeniu planu pomocy członkom rodziny/ dorosłym i dzieciom/ i zaplanowaniu działań interwencyjnych. Analizowanie wszystkich wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem informacji o przemocy domowej. Ścisła współpraca GKRPA z Policją oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

 

1) Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych /środowiskowych/ działających na terenie gminy.

 

W 2006 roku będzie działało 6 świetlic /Moryń, Klępicz, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Przyjezierze/. Ogólny koszt działalności - 26.900 złotych.

 

2) Udzielenie pomocy i wsparcia finansowego szkołom, instytucjom, organizacjom pozarządowym w realizacji zadań związanych z promocją zdrowia, zapobieganiu patologiom /alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie/ poprzez współorganizowanie, finansowanie i wdrażanie profesjonalnych szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 3.000 zł

 

3) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - 500 zł

 

4) Wspieranie finansowe zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych i letnich, kolonii i obozów terapeutycznych, wyjazdów na wycieczki dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Cele postawione w programie mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi np. poprzez zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, konkursy, wycieczki, wyjazdy na basen, do kina, itp. - 10.000 zł

 

3) Doposażenie świetlic środowiskowych w sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania /zakup wyposażenia/ - 2.000 zł

 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

1) Promocja imprez bezalkoholowych organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

 

Organizowanie w okresie letnim festynów promujących abstynencję - 1.000 zł

 

 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonym w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

 

1) Opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2) Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń w szczególności w aspekcie sprzedaży dla nieletnich - 500 zł

 

 

 

3) Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych - 500 zł

 

4) Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z nie przestrzeganiem ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

 

 

 

Rozdział III

 

 

Doskonalenie pracy oraz zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Do inicjowania i podejmowania działań służących realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego powołana jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Rada Miejska ustala zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

1. Za udział w posiedzeniach komisji ustala się wynagrodzenie:

 

1) dla Przewodniczącego Komisji w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

2) dla członków Komisji w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Ogółem wynagrodzenia komisji - 5.500 zł

 

2. Narady szkoleniowe w tym szkolenia nowo powołanych członków GKRPA - 2.000 zł

 

3. Delegacje - 900 zł

 

4. Koszty obsługi komisji - 500 zł

 

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz nasileniem się zjawiska przemocy w rodzinie członkowie GKRPA będą zobowiązani do odbycia dodatkowych szkoleń uzupełniających.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

 

 

Jednostki realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Zadania wyszczególnione w Programie wynikające z art. 41,ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez Urząd Miejski w Moryniu

 

 

Rozdział V

 

 

Oczekiwane korzyści z realizacji Programu.

 

 

1. Zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od alkoholu.

 

2. Ogólna poprawa kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności gminy oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

 

3. Poprawa zasobów materialnych gospodarstw domowych.

 

4.Zwiększenie wiedzy społeczności gminy o problematyce uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, leczenia odwykowego oraz przemocy w rodzinie.

 

5. Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, w tym przemocy, zaniedbań z powodu nadużywania alkoholu.

 

6. Zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i wymiar sprawiedliwości.

 

7. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.

 

8. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.

 

9. Zwiększenie efektywności w pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 15:11