Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/19/2006 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2007


Uchwała Nr III/19/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.726.858 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.420.699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.259.041, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości -2.693.841, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 1.120.389 zł,

 2. zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.716.652 zł,

 3. spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 120.000 zł,

 1. Przychody budżetu w wysokości 2.957.041 zł, rozchody w wysokości 263.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 50.000 zł,

 2. celową w wysokości - 50.000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów, które zostaną złożone w roku 2007 o dofinansowanie zadań: place zabaw, boiska, projekty sołectw SPO-ROL, oraz inne projekty inwestycyjne w kwocie - 50.000,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie 1.385.310, dla:

 1. zakładów budżetowych: stan środków obrotowych na pocz. roku 55.020 zł przychody 1.330.290 - zł, wydatki - 1.385.310 ,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 343.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 75.000 zł,

zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. stan środków obrotowych na pocz. roku i przychody - 42.000,

 2. wydatki - 35.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 500.000 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30.000, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 200.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 140.000zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Część opisowa do budżetu gminy Moryń na 2007 rok

Przy opracowaniu budżetu na 2007 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości ze średnim wzrostem stawek o 0,9 %. Stawka maksymalna podatku rolnego decyzja Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu o 27% w stosunku do 2006 roku. Podatek leśny oszacowano przy założeniu wzrostu stawek o 1,7 %. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu główną wskazówką była ich realizacja za trzy kwartały roku 2006 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

-wyrównawczej-uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,

-równoważącej-wyrównującej różnice w dochodach,

-oświatowej-uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach. Wielkość jej nieznacznie wzrosła.

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w tej kwocie wprowadzona do budżetu.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9% z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2006. W projekcie budżetu na rok 2007 przyjęto 3% wzrost wynagrodzeń.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 8.726.858 zł, a po stronie wydatków 11.420.699zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości 2.957.041 zł z tytułu kredytów bankowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, remontowe i pożyczkę dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w roku 2006:

 1. Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami-1.004.448 zł.

Zadanie to finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prefinansowane w kwocie 691.997 zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

 1. Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń-Joachimsthal- 808.616 zł.

Zadanie to finansowane będzie z Programu INTERREG IIIA i prefinansowane w kwocie 478.050 zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry - zadanie I/Moryń - 400.000zł

 2. Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu - 28.000zł.

Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie,

 1. Wiejskie centrum administracji, kultury, sportu i rekreacji w Klępiczu - 53.842zł

Zadanie to finansowane będzie ze środków SPO-ROL i prefinansowane w kwocie 28.027zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

 1. Przyjezierskie Centrum Kultury i Sportu - 35.127zł

Zadanie to finansowane będzie ze środków SPO-ROL i prefinansowane w kwocie 23.032 zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

 1. Stworzenie centrum rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gądnie- 23.997zł

Zadanie to finansowane będzie ze środków SPO-ROL i prefinansowane w kwocie 13.114zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

 1. Ośrodek kulturalno-sportowy w Bielinie - 83.011zł.

Zadanie to finansowane będzie ze środków SPO-ROL i prefinansowane w kwocie 54.432zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

 1. Modernizacja boiska miejskiego UKS Morzycko - 200.000zł,

 2. Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu i budowa promenady nad jeziorem Morzycko - 50.000zł

 3. Remont budynku przedszkola, wymiana okien, itp. - 50.000zł,

 4. Kredyt na pożyczkę dla Miejskiego Ośrodka Kultury na projekt realizowany ze środków INTERREG III A - 100.000zł,

 5. Spłata pożyczki udzielonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu 120.000zł.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości 263.200zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu w kwocie 40.000zł,

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Chojna O/Moryń na budowę boisk przyszkolnych w Moryniu w kwocie 8.000zł,

- spłatę pożyczek na prefinansowanie zadań: „Budowa pomostu cumowniczo widokowego w Moryniu” (80.812zł) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wiejskiego centrum administracji, kultury, sportu i rekreacji w Klępiczu Realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego - rolnictwo (SPO-ROL) - (34.388zł) w kwocie łącznej 115.200,

- udzielenie pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu z przeznaczeniem na finansowe zabezpieczenie realizacji projektu realizowanego ze środków INTERREG III A w kwocie 100.000zł.

DOCHODY

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020

- dzierżawy obwodów łowieckich

2.500 zł

Dział 600

- rozdz.60014

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście

30.000 zł

Dział 630

- refundacja wydatków poniesionych w roku 2006 na zadanie realizowane ze środków ZPORR pn. „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego

w Moryniu”

80.812 zł

Dział 700

- mienie gminne /sprzedaż nieruchomości, dzierżawy, wieczyste użytkowanie/

300.300 zł

Dział 710

- wpływy z opłat cmentarnych

4.000 zł

Dział 750

- rozdz. 75011

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę

58.000 zł

- oraz dochody gminy w zw. z wyd. dow. osobistych

1.350 zł

- rozdz.75020

-dotacja Starostwa Powiatowego na zadania powiatu realizowane przez gminę

2.400 zł

- rozdz. 75023

- prowizje za sprzedane znaki skarbowe

1.000 zł

Dział 751

- dotacja na prowadzenie i aktualiz. spisu wyborców

708 zł

Dział 756

- rozdz. 75601

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

5.000 zł

- rozdz. 75615

- wpływy podatków i opłat od osób prawnych

1.257.100 zł

- rozdz. 75616

- wpływy podatków i opłat od osób fizycznych

846.395 zł

- rozdz. 75618

- wpływy z opłaty skarbowej oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

70.414 zł

- rozdz. 75619

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

43.260 zł

- rozdz. 75621

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

808.709zł

- rozdz. 75624

- dywidendy z tyt. posiadanych akcji BOŚ

25 zł

Dział 758

Subwencje:

- rozdz. 75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

2.357.592 zł

- rozdz. 75807

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

455.933 zł

- rozdz. 75831

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

76.072 zł

Dział 801

-rozdz. 80101, 80104, 80110

- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, gimnazjum, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/

191.000 zł

- dotacja MENiS na budowę boisk szkolnych

250.000 zł

Dział 851

- rozdz. 85195

- dotacja na ochronę zdrowia

1.000 zł

Dział 852

- rozdz. 85212

- dotacja na zasiłki rodzinne

1.517.000 zł

- rozdz. 85213

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne

8.000 zł

- rozdz. 85214

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

175.000 zł

- rozdz. 85219

- dotacja - ośrodek pomocy społecznej

102.000 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze

3.500 zł

- rozdz.85295

- dotacja na dożywianie uczniów

43.000 zł

Dział 900

- wpływy z opłaty produktowej

400 zł

Dział 921

- refundacja za II etap realizacji projektu ze środków

SPO-ROL: świetlica w Klępiczu

34.388 zł

WYDATKI

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010

- rozdz. 01008

- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

5.000 zł

- konserwacja rowu w Starym Objezierzu

3.000 zł

- rozdz. 01010

- dokumentacja na sieć wodociągową Bielin- Macierz

35.000 zł

- dokumentacja na sieć wodociągową w Gądnie (ul.Zielona)

15.000 zł

- rozdz. 01030

- składki na Izby Rolnicze

12.700 zł

Dział 600

- rozdz. 60014

- utrzymanie ulic powiatowych w mieście

30.000 zł

- rozdz. 60016

w tym: - utrzymanie ulic w mieście

46.000 zł

- naprawa dróg gruntowych

40.000 zł

- budowa i remonty chodników

42.000 zł

- wykonanie odwodnienia w Nowym Objezierzu

3.000 zł

- wykonanie dokumentacji na drogę Gądno - Wisław

10.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”

1.004.448 zł

Dział 630

- rozdz. 63003

- ścieżki rowerowe /przejście przez OW Gądno/

10.000 zł

- promocja gminy/foldery, widokówki i inne materiały promocyjne/

10.000 zł

- prace remontowe przy amfiteatrze

15.000 zł

- prace remontowe na korcie tenisowym i trybunach

1.000 zł

- nagroda w konkursie na pomnik na Plac Wolności

2.000 zł

- wykonanie pomnika - wkład gminy

16.670 zł

- rozdz. 63095

- utrzymanie plaży miejskiej

10.500 zł

- remonty pomostów

5.000 zł

- dowóz piachu na plażę miejską

1.500 zł

- dokumentacja na remont „rybakówki”

5.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja i realizacja promenady i rewitalizacji plaży miejskiej w Moryniu

50.000 zł

Dział 700

- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, dokumentacja na uzbrojenie terenów Odrzańska-Lipowa

52.100 zł

- zakup kostki na plac przy LOK Dzik

8.500 zł

- remont budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej - hotel

15.000 zł

- dokumentacja na przebudowę sali widowiskowej

7.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykupy gruntów pod zadania inwestycyjne

10.000 zł

Dział 710

- rozdz. 71004

- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy

70.000 zł

- rozdz. 71014

- opracowania geodezyjne mienia gminnego

50.750 zł

- rozdz. 71035

- utrzymanie cmentarzy komunalnych

35.000 zł

- chodnik na cmentarzu w Moryniu

12.000 zł

- brama cmentarna, naprawa filarków i schodów

10.000 zł

- naprawa odcinka muru cmentarnego w Moryniu

3.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy

5.000 zł

Dział 750

- rozdz. 75011

- administracja - zadania zlecone

97.055 zł

w tym: - dotacja wojewody

58.000 zł

- środki własne

39.055 zł

- rozdz. 75020

- administracja-zadania powiatu

2.400 zł

- rozdz. 75022

- wydatki Rady Miejskiej -

w tym:

52.000 zł

- diety/przyjęto 11 sesji i 11 komisji

43.600 zł

- materiały biurowe, szkoleniowe, art spożywcze, toner, prasa

2.400 zł

- usługi telefoniczne prawne, szkolenia, naprawy kserokopiarki

3.500 zł

- podróże służbowe

2.500 zł

- rozdz. 75023

- administracja samorządowa,

w tym:

1.035.710 zł

- wynagrodzenia i pochodne

823.200 zł

- świadczenia BHP

1.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości 1.500 zł, tonery i tusze do drukarek, ksero i faksu 9.500 zł art. spożywcze, kwiaty 1.500 zł, wymiana gaśnic 1.000 zł, prenumerata czasopism 1.500 zł, system alarmowy i p.poż 3.700 zł, meble biurowe (ROO i UM) 10.000 zł, rolety i żaluzje, lamy biurowe 1.300 zł,/

30.000 zł

- energia elektryczna i woda

6.500 zł

- konserwacja maszyn i urządzeń

1.000 zł

- remont pomieszczeń Urzędu i Referatu Obsługi Oświaty

10.000 zł

- badania okresowe pracowników

400 zł

- zakup usług

(w tym: usługi pocztowe 18.000 zł, usługi CO w bud. urzędu 15.000 zł, wywóz niecz., pranie firan, usł. transp i inne. 11.610 zł, kursy i szkolenia 12.000 zł, utrzymanie stron www i e-urzedu 8.000 zł)

64.610zł

- zakup usług internetowych

2.000 zł

rozmowy telefoniczne

17.000 zł

usługi prawne

12.300 zł

- delegacje krajowe i zagraniczne

21.000 zł

- odpis na ZFŚS

16.200 zł

- zakup materiałów papierniczych

7.000 zł

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji na oprogramowanie

23.500 zł

- rozdz. 75095

- składka z tyt.członkostwa w stowarzyszeniach

3.800 zł

Dział 751

- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców

708 zł

Dział 754

- rozdz. 75406

-zakup paliwa dla Straży Granicznej

1.000 zł

- rozdz. 75412

- utrzymanie straży pożarnych ,

w tym:

79.165 zł

ekwiwalenty /10.000/, wynagrodzenia i pochodne /17.205/ paliwo, oleje, części zamienne i mat do remontów remiz i samochodów bojowych /26.700/, badania lekarskie członków OSP /1.160/, badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych i koszty ogrzewania / 8.100/, delegacje /2.400/, przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /6.600/ /energia elektryczna i woda /7.000/,

Wydatki inwestycyjne:

- podłączenie remizy OSP do kanalizacji sanitarnej

10.000 zł

- zakup samochodu bojowego dla OSP Stare Objezierze

15.000 zł

- rozdz. 75414

- wydatki związane z obroną cywilną

800 zł

Dział 756

- prowizje z tyt. inkasa podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe z tym związane

22.400 zł

Dział 757

- odsetki od kredytów i obsługa długu publicznego

75.000 zł

Dział 758

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

50.000 zł

- oraz rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów złożonych o dofinansowanie w roku 2007 (wiejskie centra SPO-ROL, place zabaw, boiska, i inne)

50.000 zł

Dział 801

- rozdz. 80101

- utrzymanie szkół podstawowych

1.739.000 zł

w tym : - subwencja oświatowa

1.330.442 zł

- środki gminy

408.558 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń Joachimsthal”

1.058.616 zł

- rozdz. 80103

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

128.250zł

w tym: środki gminy

128.250zł

- rozdz. 80104

- przedszkola

99.000 zł

w tym: środki gminy

99.000zł

Wydatki inwestycyjne:

- remont budynku przedszkola, wymiana okien, itp.:

50.000 zł

- rozdz. 80110

- gimnazjum - utrzymanie

884.000 zł

w tym: subwencja oświatowa

884.000 zł

- rozdz. 80113

- dowożenie uczniów do szkół

196.300 zł

w tym: środki gminy

196.300 zł

- rozdz. 80146

- dokształcanie nauczycieli

13.600 zł

w tym: subwencja oświatowa

13.600 zł

- rozdz. 80195

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

20.700 zł

w tym: subwencja oświatowa

20.700 zł

Dział 851

- rozdz. 85154

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

50.000 zł

- rozdz. 85195

- badania profilaktyczne mieszkańców gminy

6.000 zł

- dotacja na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia

5.000 zł

Dział 852

- rozdz. 85212

- świadczenia rodzinne

1.517.000 zł

- rozdz. 85213

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

8.000 zł

- rozdz. 85214

- zasiłki i pomoc w naturze

280.000 zł

- rozdz. 85215

- dodatki mieszkaniowe

165.000 zł

- rozdz. 85219

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

307.950 zł

- rozdz. 85295

- dożywianie uczniów

93.000 zł

- dofinansowanie do kosztów dowozów dla rehabilitowanych dzieci z gm. Moryń

4.000 zł

Dział 854

- rozdz. 85401

- świetlice szkolne

107.500 zł

w tym: subwencja oświatowa

107.500 zł

- rozdz. 85446

- dokształcanie nauczycieli

550 zł

w tym: subwencja oświatowa

550 zł

- rozdz. 85495

- odpis zfśs nauczycieli emerytów i rencistów świetlic szkolnych

800 zł

w tym: subwencja oświatowa

800 zł

Dział 900

- rozdz. 90001

- zadanie inwestycyjne: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko

400.000 zł

- rozdz. 90003

- oczyszczanie gminnych terenów niezabudowanych w mieście i gminie

1.050 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przekarasowanie śmieciarki oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

56.000 zł

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

35.000 zł

- rozdz. 90004

- utrzymanie zieleni i parków w gminie

40.000 zł

- prace pielęgnacyjne terenów zielonych

6.000 zł

- rozdz. 90015

- oświetlenie ulic w gminie i mieście

115.200 zł

- rozdz. 90095

- środki jednostek pomocniczych

30.000 zł

- wyłapywanie psów

3.000 zł

- remonty przystanków PKS w Przyjezierzu, Witnicy i Klępiczu

7.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup wiaty przystankowej PKS i umiejscowienie w Witnicy przy stacji PKP

3.000 zł

Dział 921

- rozdz. 92109

- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu /w tym: Jarmark Moryński -20.000, Biblioteka - 65.000, świetlice - 38.000/

343.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wiejskie centrum administracji, kultury, sportu i rekreacji w Klępiczu

53.842 zł

- Przyjezierskie Centrum Kultury i Sportu

35.127 zł

- Stworzenie centrum rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gądnie

23.997 zł

- Ośrodek kulturalno-sportowy w Bielinie

83.011 zł

- rozdz. 92120

- renowacja murów obronnych w Moryniu oraz ochrona i konserwacja zabytków

30.000 zł

Dział 926

- rozdz. 92605

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu

70.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja boiska miejskiego UKS „Morzycko”

200.000 zł

- rozdz. 92695

zakup nagród w ramach sportowych imprez masowych

5.000 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody łącznie z funduszem na początek roku planowane są

w wysokości - 42.000 zł.

Wydatki ogółem - 35.000zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 7.000zł.

9

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-02-2007 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:39