Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2007r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

0x08 graphic
za I półrocze 2007r.


INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń

za I półrocze 2007r.

Na dzień 30.06.2007 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody - plan 8.947.016,12

- wykonanie 5.020.966,81 (56,12 %)

Wydatki - plan 11.780.857,12

- wykonanie 5.296.303,81 (44,96 %)

Budżet na I półrocze 2007 roku zamknął się deficytem w kwocie 275.336,83 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (56,12 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 44,96 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.155.426,57 zł (przy planie 8.478.521,12 zł) co stanowi 49,01%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.140.877,24 zł (przy planie 3.302.336 zł), co stanowi 34,54 %.

Jak wynika z powyższego, znaczna cześć środków budżetowych w I półroczu 2006, była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego prowadzone są inwestycje, które zakończone zostaną w III i IV kwartale 2007 roku i w tym okresie zrealizowane będą w znacznym stopniu wydatki majątkowe.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010

- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa

120.874,12 zł,

(100,00%)

Dział 020

- dzierżawy obwodów łowieckich

1.069,86 zł,

(42,79%)

Dział 600

- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie

ulic powiatowych w mieście,

- odsetki od środków na rachunku śr własnych projektu „Rewitalizacja Placu Wolności …”

17.490,15 zł,

(49,97 %)

Dział 630

- dochody związane z realizacją projektu pn. „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”.

91.591,52 zł,

(100,00%)

Dział 700

- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.

203.386,17 zł,

(67,73%)

Dział 710

- wpływy z usług cmentarnych.

2.126,00 zł,

(53,15 %)

Dział 750

- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, opłata administracyjna, wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych.

34.897,41 zł,

(55,61 %)

Dział 751

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców

354 zł,

(50,0 % )

Dział 754

- dotacja Wojewody na zadania związane z obrona cywilną

5.000 zł,

(100,00%)

Dział 756

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

1.508.396,97 zł,

(48,91%)

Dział 758

- subwencja ogólna - część oświatowa , uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza.

1 676 101,00 zł,

(59,38%)

Dział 801

- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, wpływy z tytułu dożywiania uczniów,

- dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych

304 526,30 zł,

(66,34%)

Dział 851

- dotacja Wojewody na pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż określeni w ustawie o pomocy społecznej,

498,00 zł

(49,80%)

Dział 852

- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne.

985 165,59 zł,

(52,16 %)

Dział 854

- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

34 344,00 zł,

(100,0 %)

Dział 900

- opłata produktowa

757,56 zł,

(189,39%)

Dział 921

- dochody związane z realizacją projektu pn.: Wiejskie Centrum (…) w Klepiczu”.

34 388,33 zł,

(100,00%)

Zadania zlecone

Wykonane w 53,86% w zakresie związanym z działami:

010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.874,12 zł (100,0%)

750 - Administracja publiczna 31.429,00 zł ( 54,2 %)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 354,00 zł (50,0 %)

851 - Ochrona zdrowia 498,00 zł (49,8 %)

852 - Pomoc społeczna 796.010,00 zł (50,3 %)

WYDATKI

Zrealizowane w 44,96 % - 5 296 303,81 zł, w tym zadania zlecone - 871.679,25 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa realizacja nakładów na wydatki majątkowe oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010

- udział gminy w pracach na rzecz spółek wodnych,

- składki na izby rolnicze,

- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi

136 660,06 zł,

(75,26 %)

Dział 600

- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,

- utrzymanie ulic w mieście,

- realizacja zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych i chodników w miejscowości Bielin”

43 137,66 zł,

(3,31 %)

Dział 630

- materiały promocyjne gminy,

- ścieżki rowerowe,

- utrzymanie plaży miejskiej.

19 029,35 zł,

(14,91 %)

Dział 700

- wydatki związane z utrzymaniem ,wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej.

14 519,77 zł,

(15,68 %)

Dział 710

- wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,

- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,

- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu.

47 560,68 zł,

(30,54 %)

Dział 750

Wydatki związane z administracją państwową i samorządową,

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,

- realizacja zadań Starostwa Powiatowego

- wydatki Rady Gminy,

- wydatki Administracji samorządowej,

- składki na stowarzyszenie „Pomerania”, komisje poborowe.

658 606,93 zł,

50 928,07 zł,

1 200 zł,

33 100,68 zł,

572 039,58 zł,

1 338,60 zł

(52,46 %)

(52,47 %)

(50,00 %)

(45,97 %)

(52,96 %)

(35,23 %)

Dział 751

- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,

353,88 zł

(49,98 %)

Dział 754

- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, płatność za samochód bojowy dla jednostki OSP Stare Objezierze,

- wydatki na obronę cywilną,

54 642,84 zł

(48,20 %)

Dział 756

Wydatki związane z poborem podatków i opłat - prowizje, nagrody, druki.

13 524,16 zł

(60,38 %)

Dział 757

- odsetki od kredytów i pożyczek

5 018,43 zł

(6,69 %)

Dział 758

Rezerwa ogólna i celowa

0 zł

(0,0 %)

Dział 801

- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, oraz publicznego gimnazjum,

- dowożenie uczniów do szkół,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- realizacja zadania budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Moryniu.

2 720 598,14 zł

(64,20 %)

Dział 851

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,

- dotacja dla SSR w Moryniu,

39 819,83 zł

(51,86 %)

Dział 852

- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach

- wydatki pracowników robót społecznie użytecznych,

- sfinansowanie zakupu paliwa dla Stowarzyszenia „PROMYK”

1 098 309,46 zł

(45,29 %)

Dział 854

- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów.

85 849,72 zł

(59,95 %)

Dział 900

- utrzymanie czystości w mieście i gminie, - wydatki majątkowe - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu,

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach,

- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,

- wydatki rad sołeckich,

- wydatki związane z zatrudnieniem poborowych odbywających służbę wojskową,

- wyłapywanie bezpańskich psów,

- remonty i zakup przystanku PKS w Witnicy przy stacji PKP.

88 792,55 zł

(13,65 %)

Dział 921

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontów świetlic,

- wydatki majątkowe - projekty które otrzymały dofinansowanie ze środków SPO-ROL: Klępicz, Bielin, Gądno, Przyjezierze,

- renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń,

- organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa.

244 477,67 zł

(41,93 %)

Dział 926

- dotacje dla klubów sportowych,

- zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach,

- remont boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu.

25 402,68 zł,

(9,70 %)

Zadania zlecone:

Zrealizowane w 49,47 % w następujących działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.874,12 zł (100,00%)

750 - Administracja publiczna 28.998,05 zł (50,00%)

751 - Urzędy naczelnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 353,88 zł (49,98%)

851 - Ochrona zdrowia 400,02 zł (40,00%)

852 - Pomoc społeczna 721 053,18 zł (45,59%)

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 647.589,06 zł, co stanowi 48,68 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 614.488,50 zł i stanowią 44,36 % założonego planu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 3 385,58 zł, co stanowi 28,21 % planu - składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 14 712,05 zł (42,03 % planu), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, szeroko rozumianą edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.

Samorządowe instytucje kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec I półrocza 2007 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 278.085,20 zł, co stanowi 41,03% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (181.400zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2007 roku wyniosły 256.501,36 zł, co stanowi 37,84 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu spłaca pożyczkę (120.000zł) zaciągniętą w 2006 roku na realizację dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A - wg stanu na dzień 30.06.2007 zadłużenie z tego tytułu wynosi 90.000 zł. MOK zaciąga również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 - zadłużenie z tego tytułu wynosi za I półrocze 48.383 zł

Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2007 stanowią kwotę 16.199 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-08-2007 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 31-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-08-2007 07:21