Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków

(1 etat)

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie średnie (preferowane wyższe) o profilu ekonomicznym w specjalności rachunkowość,

  2. prowadzenie księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w okresie co najmniej trzech lat przed ogłoszeniem konkursu w wymiarze co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku,

  3. znajomość przepisów o rachunkowości budżetowej, oraz bieżące śledzenie zmian w tym zakresie,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność dekretowania, księgowania i rozliczania dokumentów finansowo-księgowych w zakresie dochodów, wydatków i kosztów, przychodów i rozchodów,

  2. umiejętność obsługi komputera i oprogramowania finansowo - księgowego,

  3. umiejętność analizowania zdarzeń finansowych w odniesieniu do możliwych skutków w zakresie płynności finansowej, sprawozdawczości i polityki rachunkowości,

  4. predyspozycje osobowościowe: rzetelność, skrupulatność, sukcesywność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność myślenia analitycznego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Zadania główne:

 • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej kosztów, wydatków, dochodów, oraz przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie rejestru finansowego inwestycji,

 • prowadzenie księgowości podatkowej, analitycznej, syntetycznej, tj. zapewnienie obsługi finansowo- księgowej poprzez rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • czuwanie nad prawidłowością wykorzystania dochodów oraz planów zakładów budżetowych, zgodnie z planami uchwalonymi przez radę Miejską, bieżące informowanie Skarbnika Gminy o każdym przekroczeniu,

 • znajomość przepisów o rachunkowości budżetowej, oraz bieżące śledzenie zmian w tym zakresie,

3.2. Zadania pomocnicze:

 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie prowadzonych spraw,

 • rozliczanie rachunków telefonicznych i energetycznych,

 • prowadzenie spraw wynikających z zadań Obrony cywilnej oraz z instrukcji p.poż,

 • współdziałanie ze służbami podatkowymi gminy w zakresie przekazywania informacji mogących rodzić skutki podatkowe,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy,

3.3 Zadania okresowe

 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

 • uzgadnianie sald,

 • sporządzenie sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. kwestionariusz osobowy,

  3. list motywacyjny,

  4. dokument poświadczający wykształcenie ,

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. świadectwa pracy,

  7. oświadczenie o stanie zdrowia,

  8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ),

  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na. stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków”. w terminie do dnia 03 grudnia 2007 r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

­­­­­­­­­­­­­

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-11-2007 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-11-2007 08:49