Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 239/8 obręb 3 mista Moryń,

                                                                                                                                                                      Moryń, dnia 17.12.2007r.

 

GMOŚ.72241-5-1/05/07

 

                     O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  następującej nieruchomości:

 

Lp.

Nr Księgi 

Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena wywoławczanieruchomo-ści w zł

Wysokość

 wadium

 

Mini-malne postą-pienie

Informacja o obciąże-niach

1.

43946

239/8

1644

udział 604/1000

części

Obręb 3 miasta Moryń,

ul. Świerko-wa

Działka przeznaczona do sprzedaży

pod budowę 23szt.

garaży murowanych

w tym: 22 szt. garaży

w udziale do 26/1000

części każdy i 1szt. garażu w udziale  32/1000 części . Wszystkie

media komunalne

znajdują się

w pobliżu.  

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje.

Nieruchomość przeznaczona pod budowę garaży murowanych .

23.388,00zł za udz. 604/1000 części

lub :

22 miejsca pod garaże

w udziale po 26/1000 części  tj. 1222,00 zł za każdy udział

i 1 miejsce garażowe

w udziale  32/1000 części tj. 1504,00 zł za każdy

udział

Za udział:

 630/1000 części:

2.839,00zł

 

Za udział 26/1000 części :

123,00 zł

 

Za udział 32/1000  części:

151,00 zł

Nie mnie-jsze niż 1% ceny wywo-ławczej z zao-krą-

gleniem w górę do pełnych dzie-siątek złotych

Obciążeń na nieru-chomości brak

 

 

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2008r. o godz. 1130  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości  określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział

   Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 16-01-2008r.

-  dowód tożsamości- w przypadku osób fizycznych

-  aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru sądowego winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Cudzoziemiec biorący udział we przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz Morynia będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wadium.

W razie występowania w granicach działki sieci, które kolidować będą z inwestycją Nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, w porozumieniu z właścicielem sieci, usunie na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do przetargu można  zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętej przetargiem.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGA  SIĘ  PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2007 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 19-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 19-12-2007 14:03