Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Szkolny system oceniania


SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W

ZESPOLE SZKÓŁ

W MORYNIU

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21.11.2006r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22, ust.2, pkt.4 Ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dn. 8.09.2006r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

I. WSTĘP

 1. Szkolny System Oceniania (SSO) reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów w Zespole Szkół w Moryniu tj. w Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka i w Publicznym Gimnazjum w Moryniu.

 2. SSO nie dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i sprawdzianów w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów i ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

 4. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych we wrześniu do 31 stycznia kolejnego roku, drugi - od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w czerwcu.

II. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanego w Zespole Szkół Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz formułowania oceny.

 2. Oceniane zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

  2. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  4. dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie uczniów i rodziców (opiekunów),

  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

  3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach przyjętych w Szkole,

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

  5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali przyjętej w Szkole,

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  7. ustalania warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,

  8. szczegółowe wymagania z poszczególnych przedmiotów określone są w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO).

 5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na zajęciach lekcyjnych i rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach, podczas „Drzwi otwartych”, o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. PSO znajdują się do wglądu w klasach.

 6. Wychowawca klasy informuje uczniów na godzinie wychowawczej i rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach, podczas „Drzwi otwartych” o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania zapisane są w SSO i znajdują się u wychowawcy klasy (do wglądu).

III. PRZEDMIOT OCENY

 1. Oceny są jawne dla ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów).

  1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,

  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczyciela przedmiotu.

 1. Ocenie podlegają:

 1. umiejętności i wiedza ucznia - ich przyrost i postępy,

 2. wkład pracy ucznia,

 3. przygotowanie do zajęć,

 4. aktywność.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne problemy w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 2. Na zajęciach wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.7a) i 7b):

7a) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

7b) Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

IV. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

 1. Na etapie kształcenia zintegrowanego (I - III SP) oceniane są umiejętności i wiedza w zakresie:

  1. rozwoju poznawczego:

   • mówienie

   • słuchanie

   • czytanie

   • pisanie

   • umiejętności matematyczne

   • umiejętności przyrodniczo - geograficzne

 2. rozwoju artystycznego

 3. rozwoju fizycznego

 4. rozwoju emocjonalno - społecznego:

  • zachowanie w grupie

  • zachowanie przy pracy

  • kultura osobista

 • Na etapach kształcenia klas IV - VI SP i I - III gimnazjum oceniane są formy:

    1. ustne:

  a) odpowiedź: zaliczenie odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonej w czasie lekcji

   1. czytanie

   2. recytacja

   3. udział w dyskusji

   1. pisemne:

    1. kartkówka: zaliczenie następuje na podstawie krótkiego sprawdzenia wiadomości (ok. 15 minut), które nie musi być zapowiedziane przez nauczyciela i dotyczy ostatniego tematu.

    2. praca klasowa: jest obowiązkowa, a termin i zakres materiału powinien być podany do wiadomości ucznia na 7 dni przed jej przeprowadzeniem. Ilość czasu przeznaczonego na pracę klasowa wynosi 45-90 minut. W ciągu tygodnia można przeprowadzić najwyżej 2 prace klasowe, natomiast w ciągu dnia jedną. Każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą.

    3. sprawdzian jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi: zaliczenie może dotyczyć wiadomości całego działu, wówczas nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć termin sprawdzianu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

    4. wypracowanie - streszczenie, opis, list, charakterystyka, opowiadanie, sprawozdanie, formy krótkie (ogłoszenie, telegram, zaproszenie, itp.): zaliczenie następuje na podstawie pracy ucznia. Może mieć charakter indywidualny lub grupowy i być napisane w trakcie lekcji lub w domu.

    5. dyktando wyrazowe lub tekstowe,

    6. praca na lekcji: zaliczenie następuje na podstawie oceny udziału ucznia w realizacji zadań postawionych w czasie lekcji.

  UWAGA: Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasa, to powinien to uczynić w innym terminie, lecz nie później niż 14 dni od terminu klasowego. W wypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole należy ustalić termin napisania pracy klasowej w porozumieniu z nim.

  1. Formy sprawnościowe (dotyczą wychowania fizycznego)

  2. Formy praktyczne (umiejętności i wiedza wykorzystana w praktyce - plastyka, muzyka, technika, informatyka).

  3. Formy doświadczalne (np. wnioski z doświadczeń).

  4. Formy aktywności (pracy) na lekcji (przygotowanie do zajęć, konkursy szkolne i pozaszkolne, zawody sportowe).

  5. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:

   1. prace klasowe do dwóch tygodni roboczych.

   2. sprawdziany i kartkówki do jednego tygodnia roboczego.

  V. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

  1. W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej dwie prace klasowe w danej klasie, lecz nie jednego dnia.

  2. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian.

  3. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może odbyć się na życzenie uczniów, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty 1 i 2 nie obowiązują.

  4. Częstotliwość oceniania aktywności oraz prac domowych jest zawarta w PSO.

  VI. METODY OCENIANIA

  1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

  2. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach wg następujących skali:

   1. stopień celujący - 6

   2. stopień bardzo dobry - 5

   3. stopień dobry - 4

   4. stopień dostateczny - 3

   5. stopień dopuszczający - 2

   6. stopień niedostateczny - 1

  Oceny cząstkowe mogą zawierać znak „+” lub „ - ” (jeden!).

  1. Stopień celujący oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza standardy osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla odpowiedniego etapu nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

  Stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony standardami osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauczania.

  Stopień dobry oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności wyznaczone standardami osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauki jest niepełne, lecz nie prognozuje kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.

  Stopień dostateczny oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone standardami osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauki jedynie w podstawowym zakresie, co może pociągnąć za sobą kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści kształcenia.

  Stopień dopuszczający oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności wyznaczone standardami osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauki jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danej dziedzinie i utrudnia kształcenie w innych dziedzinach.

  Stopień niedostateczny oznacza, że uczeń nie opanował lub opanował w sposób znikomy umiejętności wyznaczone poprzez standardy osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauki, co uniemożliwia kontynuowanie nauki kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo uniemożliwia kształcenie z zakresie innych przedmiotów.

  1. W klasach I - III SP śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

  2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  4. Przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w następujący sposób:

   1. na miesiąc przed zakończeniem I lub II semestru nauczyciele wystawiają w dzienniku ołówkiem przewidywane oceny,

   2. wychowawca klasy powiadamia na zebraniu rodziców (prawnych opiekunów), co powinno być poświadczone podpisem rodzica (prawnego opiekuna),

   3. informacja telefoniczna (poświadczona notatką),

   4. pisemne wezwanie rodzica do szkoły.

  1. Począwszy od klasy IV ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg następującej skali:

   1. wzorowe,

   2. bardzo dobre,

   3. dobre,

   4. poprawne,

   5. nieodpowiednie,

   6. naganne.

  2. W klasach I - III SP śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

  3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  4. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

   3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

   4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

   6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

   7. okazywanie szacunku innym osobom.

  5. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

   1. oceny z zajęć edukacyjnych,

   2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyjątkiem pkt.III-6 i III-7.

  6. Ocena zachowania ustalona jest przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i wychowawców (wywiad, rozmowy), uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

  VII. KLASYFIKACJA

   1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

   2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

   3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

   4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

   1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

   2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

  2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

  4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

  5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

  6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

  7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  8. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

   1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  9. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

  10. W skład komisji wchodzą:

   1)  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

  b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

    2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

  a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

  b)    wychowawca klasy,

  c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  d)    pedagog,

  e)    psycholog,

  f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  g)    przedstawiciel rady rodziców.

  1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę, jednak uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować go do klasy programowo wyższej, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

  VIII. PROMOWANIE

    1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

    2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

    3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

    4. Uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej staje się jej absolwentem po przystąpieniu do obowiązkowego sprawdzianu po szkole podstawowej spełniwszy wymagania pkt. 3.

    5. Uczeń kl.III Gimnazjum staje się jego absolwentem po przystąpieniu do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, spełniwszy wymagania pkt.3.Egzamin obejmuje:

   1. w części I- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

   2. w części II- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

    1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

    2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  IX. ZASADY POPRAWIANIA NIEKORZYSTNYCH WYNIKÓW

  1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych na zasadach określonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

  2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  3. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, o której mowa w punkcie 2 może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r.

  4. Ocena uzyskana na egzaminie jest ostateczna.

  X. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

  Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zadania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniona jest na ocenę według wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.

  § I. Stosunek do nauki.

  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

  3. Wysokie

  2. Przeciętne

  1. Niskie

  0. Zbyt niskie / bardzo niskie

  § II. Frekwencja:

  3. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

  2. Uczeń czasami spóźnia się (łączna liczba spóźnień wynosi 5).

  1.Uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia bądź spóźnia się (łączna liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności do 10.

  0. Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba spóźnień i nieobecności > 10).

  § III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

  3.Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach.

  2.Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, zainteresowań, bierze udział w konkursach lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku.

  1.Uczeń samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela pracuje nad sobą uzupełniając wiedzę zdobytą podczas lekcji.

  1. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem.

  § IV. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi.

  3. Uczeń jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

  2. Zdarzyło się, że uczeń zachowywał się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie czy dyskusjach.

  1. Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach.

  0. Uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny - nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

  § V. Dbałość o wygląd zewnętrzny.

  3. Uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany STRÓJ SZKOLNY - zmiana (nie zmienia naturalnego koloru włosów, nie maluje, nie zapuszcza paznokci, nie nosi ekstrawaganckiej biżuterii, zawsze nosi obuwie zmienne, nie maluje się.

  2. Zdarzyło się, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziło zastrzeżenia.

  1.Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę odpowiedni strój.

  0. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę i nie reaguje na zwracanie uwagi, nie stosuje się do kryteriów za 3 pkt.

  § VI. Sumienność, poczucie odpowiedzialności

  3. Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (odrabianie prac domowych, zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.

  2. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania.

  1. Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania.

  0. Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

  § VII. Postawa moralna i społeczna ucznia

  3.Uczeń jest zawsze uczciwy, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.

  1. Zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazywał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy w nauce lub innej życiowej sprawie, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu.

   1. Uczeń często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych osób, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu.

  § VIII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

  3. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

  2. Czasami zwracano uczniowi uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób, niekiedy lekceważy on zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi.

  1. Zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.

  0. Zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

  § IX. Postawa wobec nałogów i uzależnień

  3. Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje narkotyków, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub wspomaga starania innych o wyjście z nałogu lub uzależnienia.

  1. Uczeń pali papierosy, pije alkohol lub przyjmuje narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.

  2. Ocenę najniższą otrzymuje uczeń, który dopuścił się w szkole lub poza nią kradzieży, oszustwa, fałszerstwa, wymuszenia, rozboju.

  Tabela 1 - tabela przeliczeniowa punktów na poszczególne oceny zachowania

  ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

  OCENA CAŁOŚCIOWA

  26 - 27

  Wzorowa

  21-25

  Bardzo dobra

  17-20

  Dobra

  11-16

  Poprawna

  7-10

  Nieodpowiednia

  0 - 6

  Naganna

  XI. SPOSOBY I TECHNIKI GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU

  1. Dziennik lekcyjny.

  2. Arkusz ocen.

  3. Teczka osiągnięć ucznia (segregatory, prace klasowe).

  4. Zeszyt uwag, jeśli wychowawca uzna, że taka jest potrzeba.

  XII. SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH DZIECKA W NAUCE

  1. „Dzień otwarty” - ustalony przez szkołę w porozumieniu z rodzicami, dzień, podczas którego trwają dyżury dyrekcji i wszystkich nauczycieli.

  2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami w czasie ogólnych zebrań szkolnych.

  3. Konsultacje indywidualne z nauczycielami w czasie przerw.

  4. Pisemnie.

  5. Informacja telefoniczna.

  XIII. SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

  1. Nagrody:

   1. pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

   2. wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,

   3. list pochwalny za najwyższe oceny zachowania( dla klas programów najwyższych),

   4. list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez Radę Rodziców,

   5. nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu,

   6. wpis do kroniki za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne itp.

  2. Środki wychowawcze:

   1. ustne upomnienie ucznia wobec klasy (wychowawca, nauczyciel),

   2. upomnienie ucznia wobec klasy z adnotacją w zeszycie uwag (wychowawca, nauczyciel),

   3. nagana z ostrzeżeniem z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej bądź ustnej (wychowawca),

   4. zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych - wskazać czas trwania kary (dyrektor),

   5. pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz - wskazać czas trwania kary (dyrektor),

   6. przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną (dyrektor),

   7. przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły przez Kuratora Oświaty

  Od kar udzielonych przez wychowawcę, uczeń może odwoływać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Od kar udzielonych przez dyrektora szkoły uczeń nie może się odwoływać.

  XIV. EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

  1. W procesie ewaluacji Szkolnego Systemu Oceniania udział biorą:

   1. uczniowie (poprzez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,

   2. rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i klasowych, przez ankietę, dyskusję z nauczycielami),

   3. nauczyciele (podczas Rady Pedagogicznej, dyskusji, zebrań).

  2. Po każdym skończonym roku szkolnym poddaje się weryfikacji Szkolny System Oceniania, wyciąga wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach.

  3. Wszelkich zmian w Szkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.

  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W przypadkach nie objętych Szkolnym Systemem Oceniania decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8.09.2006r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  1

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-02-2008 10:42
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2008
  Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2008 10:42