Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/08. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych


Moryń, 2008-03-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/08. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Strona WWW : bip.moryn.pl/ (strona

użyczona przez Urząd Miejski w Moryniu)

adres e-mail :dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www:bip.moryn.pl/ (strona użyczona przez Urząd Miejski w Moryniu)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: u przedstawiciela Zamawiającego : Janusz Jackowski - kierownik ds. Gospodarczych - tel. 091 4 146 024 wewn 23.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Towary objęte zamówieniem (o łącznej masie 7810 kg, podzielonych na 36 artykułów) są artykułami ogólnodostępnymi o ustalonych standardach jakościowych, jak : skład i proporcje surowców oraz walory smakowe i zapachowe - jak również odpowiednich terminach przydatności do spożycia . Szczegółowe informacje zawarte są w formularzu : Zestawienie Ofertowe - załącznik M/2 - do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

15110000-2

-------------------

Dodatkowe przedmioty

-------------------

-------------------

#45

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia upływa po 12 miesiącach , licząc od daty zawarcia umowy .

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w niniejszym przetargu mogą przystąpić Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4 oraz złożą komplet wymaganych dokumentów .

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 punktów

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-03-28 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Biuro Kierownika Magazynu

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-03-28, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Budynek Główny - Pokój nr 15

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia , na który wyznaczono termin składania ofert

XIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów .

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 54066-2008 w dniu 17/03/2008 r

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-03-2008 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-03-2008 08:55