Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/133/2008 - w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki.


Uchwała Nr XV/133/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.5 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,poz. 449) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ze stołówek szkolnych, mogą korzystać uczniowie, dzieci z oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych (zwane dalej dziećmi), pracownicy szkół, inne osoby, jeżeli dyrektor szkoły, przy której funkcjonuje stołówka wyrazi na to zgodę.

§ 2.1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

2. Opłata wnoszona przez ucznia i dzieci za posiłki w stołówce szkolnej równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku i wynosi:

- w Zespole Szkół w Moryniu - 2,50 zł,

- w Szkole Podstawowej w Witnicy - 2,50 zł.

3. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły oraz inne osoby ustala się uwzględniając koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, koszty wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki, w wysokości:

- w Zespole Szkół w Moryniu - 5,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Witnicy - 5,38 zł.

4. Korzystający z posiłków wpłacają należność za posiłki za dany miesiąc do 10-go dnia każdego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

5. W przypadku nieobecności korzystającego z posiłków zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem ust.6. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej.

6. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

7. Zwrotów opłat w przypadku nieobecności korzystających z posiłków dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2008r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Karol Głodny

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy cytowanej w podstawie prawnej projektu uchwały, Rada Miejska ustala zasady korzystania ze stołówek, w tym wysokość opłat.

Projekt powstał na bazie wniosków dyrektorów szkół, którzy na podstawie realnych kosztów zakupu surowców potrzebnych do przygotowania posiłków oraz z zachowaniem wszelkich norm żywieniowych w zbiorowym żywieniu dzieci określili dzienne stawki opłat.

Ujęte w projekcie zasady korzystania ze stołówek obowiązują w chwili obecnej. Niniejsza uchwała jest formą jednolitego ich zapisu, uwzględniającego wszelkie okoliczności występujące w procesie wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

Sporządziła: Aneta Dziedzic

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nrb113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 1020,poz. 1055,i Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273,poz. 2703 i Nr 281,poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,poz. 791,Nr 120, poz. 818 i Nr 181,poz. 1292.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-05-2008 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-05-2008 12:59