Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/140/08 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2008 rok .


Uchwała Nr XV/140/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2008 rok .

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U.

z 2007r. Nr 70, poz.473 , zm. Nr 115,poz.793, Nr 176, poz.1238 ) i art.10, ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179,poz.1485,

z 2006r. Nr 66,poz.469, Nr 120,poz.826, z 2007r. Nr 7,poz.48, Nr 82, poz.558 )

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń

na 2008r. - stanowiący załącznik do uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 01 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W celu realizacji zapisów wynikających z w/w ustawy należy corocznie uchwalać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

załącznik do Uchwały Nr XV/140/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008r.

Rozdział I

Wprowadzenie

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm. )

W myśl art. 41 powyższej ustawy do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonym

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela

publicznego.

Kluczowym aktem na podstawie, którego realizowane są w/w zadania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę miejską . Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień . Powołana przez Burmistrza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania ujęte w programie oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego .

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 111)stanowią dodatkowe środki na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Środki te w całości przekazywane są na realizację ww. zadań

i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, ze środki pochodzące z opłat są ściśle powiązane z finansowaniem zadań gminnego programu i nie można ich wykorzystać na inne zadania nie mające z nim merytorycznego związku. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym nie wygasają z upływem roku budżetowego

i są przeznaczone w następnym roku na realizacje gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawania problemów alkoholowych i innych patologii społecznych, a także zmniejszenie rozmiarów zjawisk takich jak narkomania, przemoc w rodzinie. Program ma ponadto na celu stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży w oderwaniu od zjawisk patologicznych.

Władze gminy , podejmują corocznie w ramach realizacji przyjmowanego programu

różnego rodzaju działania mające na celu zahamowanie tendencji wzrostowej tych zjawisk i zminimalizowanie ich skutków , zwłaszcza tych, które prowadzą do destrukcji rodziny . Podejmowany rokrocznie nowy, ale zasadniczo nieodbiegający w swej formie i treści od poprzednich program warunkuje w dużym stopniu jego skuteczność .

Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniami długofalowymi , chociaż wiele osób chciałoby by pewne problemy były rozwiązane natychmiast . Jednak specyfika tej problematyki uniemożliwia szybkie rozwiązywania .

W gminie Moryń dzięki prowadzonym działaniom wzrasta świadomość wśród mieszkańców , co do szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i konieczności uczestniczenia osób uzależnionych i ich rodzin w programach psychoterapeutycznych .

Wskaźnikiem tego jest wzrost liczby osób korzystających z pomocy punktu konsultacyjnego prowadzącego działania wspierające dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Programy profilaktyczne prowadzone w szkołach skutkują coraz większą liczbą młodych ludzi wyedukowanych w tej dziedzinie i świadomych konsekwencji wyboru określonej drogi w swoim życiu.

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia dalszych określonych, systematycznych działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów istniejących problemów alkoholowych i zapobiegania powstawania nowych . Celowi temu służy właśnie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Rozdział II

Kierunki działania

Rada Miejska w Moryniu ustala na 2008 rok następujące kierunki działania:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu poprzez:

1) Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zatrudnienie terapeuty

- psychologa na umowę - zlecenie - 3.600 zł,

2) Finansowanie przeprowadzenia badań przez lekarza biegłego(psychiatra

i psycholog) celem wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu - 1.500 zł,

3) Dofinansowanie leczenia uzależnienia w placówce niestacjonarnej dla osób

zgłaszających się po pomoc, a posiadających trudną sytuację materialną

7.000 zł .

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie.

   1. Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym. Szkody

zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do szkód występujących

u osób uzależnionych, ale dotyczą także członków ich rodzin. Członkowie rodziny

osoby uzależnionej żyją w stanie permanentnego stresu, co staje się przyczyną

wystąpienia u nich stałych zaburzeń /współuzależnienie/.Udzielanie pomocy

osobom współuzależnionym poprzez pracę z psychologiem bądź terapeutą.

2) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez współpracę z Ośrodkiem

Pomocy Społecznej i Posterunkiem Policji w Moryniu.

3) Kierowanie wniosków do sądu rejonowego o wydanie orzeczenia o zastosowaniu

leczenia odwykowego dla osób uzależnionych .

4) Promowanie programów terapeutycznych dla osób doznających przemocy i osób

stosujących przemoc.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1) Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych

/środowiskowych/ działających na terenie gminy. W 2008 roku funkcjonuje

sześć świetlic (Moryń, Klępicz, Witnica, Bielin, Stare Objezierze,

Przyjezierze) .Ogólny koszt działalności - 29.750 zł .

2) Udzielenie pomocy i wsparcia finansowego szkołom, instytucjom, organizacjom

pozarządowym w realizacji zadań związanych z promocją zdrowia,

zapobieganiu patologiom /alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie/ poprzez

współorganizowanie, finansowanie i wdrażanie edukacyjnych programów

i spektakli profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum -

- 3.000 zł.

3) Wspieranie finansowe zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych i letnich,

kolonii i obozów terapeutycznych, wyjazdów na wycieczki dzieci i młodzieży

z rodzin z problemem alkoholowym. Cele postawione w programie mogą być

realizowane przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi np.

poprzez zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, konkursy, wycieczki,

wyjazdy na basen, do kina, itp. - 16.000 zł .

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1) Dofinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez

Rady Sołeckie , instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne propagujących

abstynencję i zdrowy styl życia - 1.000 zł.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonym

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela

publicznego.

1) Opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych.

   1. Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż

napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń, wnioskowanie

o cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcom naruszającym przepisów ustawy

(w tym sprzedaży dla nieletnich) - 400 .

   1. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

   2. Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych

z nie przestrzeganiem ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie- 75 zł.

Rozdział III

Zasady wynagradzania członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości :

1) dla Przewodniczącego Komisji w wysokości 15% minimalnego

wynagrodzenia za pracę.

2) dla członków Komisji w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ogółem wynagrodzenia komisji rocznie - 7.430.

2. Wynagrodzenie miesięczne pełnomocnika ds. uzależnień - 220 zł brutto .

Ogółem wynagrodzenie rocznie - 3.100 .

Rozdział IV

Jednostki realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania wyszczególnione w Programie wynikające z art. 41,ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu i Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień .

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-05-2008 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-05-2008 14:58