Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2008 r.

 
 
GMINA MORYŃ
 
 

 
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
 
 

 
 
za I półrocze 2008r.


INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń

za I półrocze 2008 r.
 
 

                   Na dzień 30.06.2008 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

 
Dochody                         -     plan                                 12.489.806,61 zł

                                        -     wykonanie                        6.059.411,75 zł    (48,51 %)

 
Wydatki                          -    plan                                 11.887.241,61 zł

                                        -     wykonanie                        4.604.677,77 zł   (38,74 %)

 
            

Budżet na I półrocze 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.454.733,98 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (48,51 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 38,74 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.437.057,78 zł (przy planie 8.906.891,61 zł) co stanowi 49,81%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 167.619,99 zł (przy planie 2.980.350 zł), co stanowi 0,06 %.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2008 były angażowane głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego rozpoczęte są inwestycje, które zakończone zostaną w III i IV kwartale 2008 roku i w tym okresie zrealizowane będą w pewnym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki na niektóre zadania inwestycyjne nie zostaną zrealizowane w całości, ze względu na brak ogłoszonych naborów do składania wniosków o dofinansowanie, czy to ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, czy też Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też wydatki majątkowe będą wykonane jedynie w zakresie dokumentacyjnym i przygotowawczym zadań do złożenia wniosku, lub też rozpoczęcia realizacji zadania ze środków własnych.

 

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 
DOCHODY
                                                                                                                   
Dział 010

- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa

190 135,61 zł
(100,00%)
 

- planowane wpływy z tyt. dotacji rozwojowej za projekt „budowa sieci wodociągowej Bielin- Macierz”

0,00 zł
(0,00 %)
Dział 020

- dzierżawy obwodów łowieckich,

1 755,69 zł
(70,23 %)
Dział 600

- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,

18 745,00 zł
(53,56 %)
 

- dochody z tyt. realizacji projektu „Rewitalizacja Placu Wolności …” (273.751,69 zł – 100%), oraz zadaniami realizacji dróg wewnętrznych w miejscowościach Moryń, Witnica, Przyjezierze na mieniu przejętym od ANR (0%), oraz zadania wspólnych realizacji remontów chodników i dróg powiatowych (0%).

273 751,69 zł
(36,18%)
Dział 630

- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych związane z realizacją projektów:

- Centrum kultury i rozwoju turystyki - Regionalne Biuro "Geoparku"; przebudowa sali widowiskowej w Moryniu

- Utworzenie centrum sportów wodnych w Moryniu  

- Zagospodarowanie turystyczno - gospodarcze "Rybakówki" w Moryniu  

- Budowa promenady przy jeziorze Morzycko w Moryniu  

- Remont i kompleksowe zagospodarowanie amfiteatru w Parku Miejskim w Moryniu  

- Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego

0,00 zł
(0,00%)
Dział 700

- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.

306 821,96 zł
(56,69%)
Dział 710

- wpływy z usług cmentarnych.

1 846,00 zł
(46,15 %)
Dział 750

- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, wpływy z prowizji za zebrane opłaty związane z wydawaniem dowodów osobistych.

42 457,07 zł
(17,53 %)
 

- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych związane z realizacją projektu „E-Urząd…” (0%)

0,00 zł
(0,00%)
Dział 751

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców

324,00 zł
(50,0 % )
 

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

2 214,20 zł
(99,96 %)
Dział 756

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

1 726 109,27 zł
(51,02 %)
Dział 758

- subwencja ogólna – część oświatowa , uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,

- wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia.

 
2 003 653,68 zł
(58,23 %)
Dział 801

- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, wpływy z tytułu dożywiania uczniów,

- dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych,

- dochody z tytułu refundacji za projekt „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych …” – 348.307,34 zł (100%)

458 892,51 zł
(81,89 %)
Dział 852

- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne.

905 532,88 zł
(49,57 %)
Dział 854

- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

35 649,00 zł
(100,0 %)
Dział 900

- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych na zadania:

* budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie (plan 212.500zł)

* budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. Odrzańskiej w Moryniu (plan 75.000zł)

* uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół Jeziora Morzycko…

* rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu

0,00 zł
(0,00%)
 
- opłata produktowa
1 457,99 zł
(182,25%)
Dział 921

- dochody związane z refundacją za zrealizowane projekty tzw. „wiejskie centra” w Przyjezierzu, Gądnie i Bielinie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (90.065,20 zł),

- planowane dochody za projekty budowy placów zabaw i terenów rekreacyjnych w Moryniu, Witnicy i Mirowie składanych w roku 2007 o wsparcie ze środków SPO-ROL.

90 065,20 zł
(54,59 %)
Dział 926

- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie modernizacji boiska sportowego UKS Morzycko w Moryniu (plan – 85.000), oraz boiska do koszykówki i unihokeja w Witnicy (plan – 20.000zł)

0,00 zł
(0,00 %)
 
Zadania zlecone
         Wykonane w 54,21 % w zakresie związanym z działami:
010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                  190.135,61 zł (100,0%)

750 - Administracja publiczna                                                  40.8014,00 zł (60,0 %)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                       2.538,20 zł (88,7 %)

852 - Pomoc społeczna                                                          719.994,00 zł (48,1 %)

WYDATKI
 

Zrealizowane w 38,74 % -  4.604.677,77 zł, w tym zadania zlecone – 915.955,72zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa realizacja nakładów na wydatki majątkowe oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:   

 

Dział 010

 
 
 

- udział gminy w pracach na rzecz spółek wodnych,

- składki na izby rolnicze,

- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,

- wydatki majątkowe - zadanie pn. ”Budowa sieci wodociągowej Bielin – Macierz” (116,86 zł – 0,13%)

205 732,80 zł
(67,01 %)
 

Dział 600

Rozdział 60013

- wydatki majątkowe - dotacja dla ZZDW z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ulicy Odrzańskiej w Moryniu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125, (0,00 zł),

0,00 zł
(0,00 %)
 

Rozdział 60014

- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,

17 874,35 zł
(51,07 %)
 

Rozdział 60016

- utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa,

- remonty dróg gruntowych w miejscowościach Dolsko, Mirowo, Witnica,

- remonty chodników w mieście Moryń (ul. Polna;),

- zakup ławek, stojaków na rowery,

- zakup znaków drogowych,

- wydatki majątkowe - rozpoczęcie zadania remontu chodnika w ul. Kościuszki (8.260,62 zł), oraz zakup i montaż słupków na Placu Wolności (8.296,00 zł)

118 440,38 zł
(14,27 %)

Dział 630

Rozdział 63003

- materiały promocyjne gminy,

- ścieżki rowerowe,

- wydatki majątkowe - pomnik i fontanna na Placu Wolności (29.005,00zł)

44 563,08 zł
(79,58 %)
 

Rozdział 63095

- utrzymanie plaży miejskiej,

- wydatki majątkowe: - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektów Geoparku i Promenady niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (44.809,50 zł)

46 791,44 zł
(8,71 %)

Dział 700

- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali         widowiskowej.

25 857,95 zł
(21,35 %)

Dział 710

Rozdział 71004

 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,

16 674,47 zł
(18,53 %)
 

Rozdział 71014

- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,

23 489,16 zł
(58,72 %)
 

Rozdział 71035

- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu.

25 583,64 zł
(26,90 %)

Dział 750

Wydatki związane z administracją państwową i samorządową,

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,

- realizacja zadań Starostwa Powiatowego

- wydatki Rady Gminy,

- wydatki Administracji samorządowej,

- komisje poborowe,

- składki na stowarzyszenie „Pomerania”, diety sołtysów

723 118,87 zł,
 
 
55.265,95 zł,
 
1.200,00 zł,
27.346,01 zł,
633.750,89 zł,
226,02 zł,
5.330,00 zł,
 
(43,87 %)
 
(45,66 %)
 
(50,00 %)
(45,51 %)
(43,66 %)
(90,41 %)
(36,76 %)

Dział 751

- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,

315,22 zł
(48,65 %)
 

- wybory uzupełniające do Rad Gmin,

2 214,20 zł
(99,96 %)

Dział 754

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji

1 000,00 zł 
(100,00%)
 

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej

0,00 zł
(0,00%)
 

- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, międzygminne zawody pożarnicze, remonty remiz OSP w Starym Objezierzu i Witnicy.

72 546,65 zł
(56,45 %)
 

- wydatki na obronę cywilną,

38,30 zł
(5,47 %)
 

- zarządzanie kryzysowe – zakup rezerw paliwa na wypadek sytuacji kryzysowych,

200,01 zł
(4,76 %)
Dział 756

Wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.

10 988,32 zł
(45,78 %)

Dział 757

- odsetki od kredytów i pożyczek

42 431,98 zł
(60,62 %)

Dział 758

- Rezerwa ogólna i celowa

0,00 zł
(0,0 %)

Dział 801

- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum,

- dowożenie uczniów do szkół,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- wydatki majątkowe:

    - remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu (23.305,70 zł – 99,81%),

    - remont budynku przedszkola (4.636,00 zł – 2,25%)

1 545 473,76zł
(48,76 %)

Dział 851

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,

- dotacja dla SSR w Moryniu,

43 355,31 zł
(52,33 %)

Dział 852

- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach

- wydatki pracowników robót społecznie użytecznych,

- dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie

1 080 703,04zł
(44,25 %)

Dział 854

- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów.

53 573,26 zł
(47,73 %)

Dział 900

Rozdział 90001

wydatki majątkowe – wydatki związane z dokumentacją na zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, budowy oczyszczalni ścieków w Bielinie oraz na skanalizowanie terenów przy ul. Odrzańskiej w Moryniu

31 300,00 zł
(5,22 %)
 

Rozdział 90003

wydatki majątkowe – Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu
0,00 zł
(0,00 %)
 

Rozdział 90004

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach,

34 785,12 zł
(57,76 %)
 

Rozdział 90015

- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,

- wydatki majątkowe – odtworzenie oświetlenia w ulicy Żeglarskiej w Moryniu,

93 763,34 zł
(61,28 %)
 

Rozdział 90095

- wydatki rad sołeckich,

- wyłapywanie bezpańskich psów,

- wydatki majątkowe – dotacja na zakup ciągnika dla ZGKiM (0,00zł)

4 285,10 zł
(10,35 %)

Dział 921

Rozdział 92109

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontów świetlic,

- wydatki majątkowe – rozliczenie pożyczki na prefinasowanie (świetlica Klępicz – 0,01zł)

261 900,45 zł
(41,97 %)
 

Rozdział 92120

- renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń,

- dotacje na konserwacje zabytków,

- dokumentacja na odbudowe remont murów obronnych

36 501,65 zł
(47,40 %)
 

Rozdział 92195

- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych

2 813,30 zł
(99,94 %)

Dział 926

- dotacje dla klubów sportowych,

- zakup nagród do konkursów sportowych,

- wydatki majątkowe – mapa do celów zgłoszenia inwestycji budowy boiska do koszykówki i unihokeja w Witnicy (32,03zł).

38 362,62 zł
(16,79 %)
 
Zadania zlecone:
 

         Zrealizowane w 52,08 % w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                 189.881,19 zł   (99,87%)

750 – Administracja publiczna                                                                  31.252,80 zł   (45,96%)

751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                    2.529,42 zł   (88,35%)

852 – Pomoc społeczna                                                                         692.292,31 zł   (46,22%)

 
Zakłady Budżetowe
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 742.674,08 zł, co stanowi 53,67 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 684.364,98 zł i stanowią 46,33 % założonego planu.

 
 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 5.549,29 zł, co stanowi 50,45 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 21.789,67 zł (68,74 % planu), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, szeroko rozumianą edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.

            Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.008,38 zł tytułu zakupu usług pozostałych. Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2008 nie stwierdzono.

            Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 135.604,04 zł z tytułu kary określonej decyzją za nielegalną wycinkę drzew. Jest to kwota należności wymagalnych.

 
 

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

 

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec I półrocza 2008 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 272.011,48 zł, co stanowi 51,27% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (259.040zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2008 roku wyniosły 220.606,06 zł, co stanowi 41,58 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu posiada zadłużenie z tytułu pożyczki (50.000zł) zaciągniętej w 2007 roku z budżetu Gminy na zapewnienie wkładu własnego dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A. MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 – zadłużenie z tego tytułu wynosi na koniec I półrocza 142.284 zł

Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2008 stanowią kwotę 16.199 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

 
 
PRZYCHODY

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-09-2008 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 09-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-09-2008 12:04