Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych

 
 
Moryń, 2009-04-30
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej
Rynkowa 27
74-503 Moryń

Strona WWW : bip.moryn.pl/ (strona

użyczona przez Urząd Miejski w Moryniu)

adres e-mail :dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00
 
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www:bip.moryn.pl/ w zakładce /Ogłoszenia(strona użyczona przez Urząd Miejski w Moryniu)

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: u przedstawiciela Zamawiającego : Janusz Jackowski - Kierownik ds. Gospodarczych - tel. 091 4 146 024 wewn 23.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Towary objęte zamówieniem (o łącznej masie 7680 kg, podzielonych na 48 artykułów) są artykułami ogólnodostępnymi o ustalonych standardach jakościowych, jak : skład i proporcje surowców oraz walory smakowe i zapachowe - jak również odpowiednich terminach przydatności do spożycia . Szczegółowe informacje zawarte są w formularzu : Zestawienie Ofertowe   - załącznik M/2 - do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

 
15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie
15131700-2 Przetwory mięsne
15130000-8 Produkty mięsne
15131135-0 Wędliny drobiowe
15113000-3 Wieprzowina
 
15131310-1 Pasztety
15131700-2 Przetwory mięsne
15112300-9 Wątróbki drobiowe
15131134-3 Kaszanka i inne wędliny krwiste
15131400-9 Produkty wieprzowe
 
 
 
#45

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
 

VI. Termin wykonania zamówienia upływa po 12 miesiącach , licząc od daty zawarcia umowy .

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w niniejszym przetargu mogą przystąpić Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4 oraz złożą komplet wymaganych dokumentów .

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

 

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest : cena
-   cena = 100 punktów
#
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2009-05-14 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
Rynkowa 27; 74-503 Moryń
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-14, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej;
uL. Rynkowa 27
74-503 Moryń
Budynek Główny - Pokój nr 15
 
                          
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia , na który wyznaczono termin składania ofert

                          
XIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
 
 

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów .

  
 

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z   zastosowaniem aukcji elektronicznej .

 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych ; Numer ogłoszenia: 129250 - 2009; data zamieszczenia: 30.04.2009 

 
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-04-2009 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-04-2009 13:10