Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy

 

Moryń, 2009-06-02

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Tel. 091 4 146 024

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy .

(Ogłoszenie o zamówieniu   w  Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone pod  nr 138652-2009)

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowa "JUST"

ul. Poprzeczna 4

74-400 Dębno

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę, która w maksymalnym stopniu spełnia wymagania określone SIWZ , tzn. zawiera najniższą cenę . Niniejsza ( oznaczona numerem 2)oferta otrzymała 100 punktów .

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z  Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-15.

 

 

Ocena ofert została przeprowadzona wg wzoru zawartego w  SIWZ  :

cena brutto ( najniższa z oferowanych )

--------------------------------------------------------------   x 100 pkt  x  100 % 

            cena brutto  badanej oferty 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W niniejszym postępowaniu została złożona oferta  niepodlegająca odrzuceniu , tj. oferta złożona  przez firmę :

 

Firma Handlowa "JUST"

ul. Poprzeczna 4

74-400 Dębno

_____________________________________________________________________________________

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 , złożona przez Wykonawcę  :

 

Przedsiębiorstwo Handlowe  "HL"

ul. Cukrowa 28

71- 004  Szczecin

 

Uzasadnienie prawne: Ustawa -  Prawo zamówień publicznych , art. 89, :

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony  Wykonawca :

 

Przedsiębiorstwo Handlowe  "HL"

ul. Cukrowa 28

71- 004  Szczecin

 

Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca nie złożył  wymaganych SIWZ dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu . Wykonawca  nie uzupełnił brakujących dokumentów  na wezwanie  Zamawiającego w wyznaczonym terminie .

 

 

Uzasadnienie prawne: : Ustawa -  Prawo zamówień publicznych , art. 24:

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

oraz art. 26  PZP :

 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

____________________________________________________________________________

4.Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-06-2009 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2009 09:06