Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 431256 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna zarządzająca Domem Pomocy Społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy mleka i jego przetworów w okresie 12 miesięcy. Towary objęte zamówieniem są artykułami spożywczymi, ogólnodostępnymi, powszechnie stosowanymi; posiadającymi standardy określające właściwości smakowe, zapachowe oraz terminy przydatności do spożycia. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: 15511300-6 - Mleko odtłuszczone ; 15551300-8 - Jogurt; 15431100-9 - Margaryna; 15530000-2 - Masło; 15411210-7 - Ser twardy; 15545000-0 - Pasty serowe do smarowania; 15542100-0 - Ser twarogowy; 15540000-5 - Produkty serowarskie; 15512000-0 - Śmietana; 15542100-0 - Ser twarogowy. -Ogółem : 19 pozycji towarowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy P.Z.P. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy , których oferty zawierać będą dokumenty określone w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o analizę dokumentów , wymienionych w punkcie VI SIWZ , w oparciu o metodę - spełnia lub nie spełnia - w stosunku do każdego z wymaganych dokumentów ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (wg pkt. VI. SIWZ) - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. a. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3. *pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* - * punkt 3 -tylko w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia* B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające , że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higieny , w zakresie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do złożenia dokumentów , o których mowa w pkt. A. -jednakże : 1) Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokumenty te muszą odpowiadać treścią dokumentom wymienionym w pkt.A.2. 2) -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. C -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. A2. D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.2) ;A.3) - dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę ..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.moryn.pl/ - w zakładce :Ogłoszenia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 08:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-12-2009 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-12-2009 12:27