Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( piłki siatkowej i sekcji biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych (płetwonurkowanie), sportów i sztuk walki (karate i samoobrona), sportów wędkarskich), ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.


BURMISTRZ MORYNIA

na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96 poz.873 z późn. zm.) ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( piłki siatkowej i sekcji biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych (płetwonurkowanie), sportów i sztuk walki (karate i samoobrona), sportów wędkarskich), ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania:

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi

Zadanie nr 1/10.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji biegaczy w mieście Moryń.

56.000,- zł.

Zadanie nr 2/10.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnica.

23.000,- zł.

Zadanie nr 3/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klępicz.

12.000,- zł

Zadanie nr 4/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Przyjezierze.

13.500,- zł.

Zadanie nr 5/10.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego i kulturystyki w mieście Moryń.

5.000,- zł.

Zadanie nr 6/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa sportowego w miejscowości Skotnica.

3.500,- zł.

Zadanie nr 7/10

..Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów wodnych (płetwonurkowanie) w mieście Moryń.

3.000,- zł.

Zadanie nr 8/10

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Moryń.

1.500,- zł.

Zadanie nr9/10

Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w gminie Moryń.(ratownictwo, pierwsza pomoc) w gminie Moryń

8.000,- zł.

Zadanie nr10/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów i sztuk walki (karate, samoobrona) w gminie Moryń.

2.000,- zł.

Zadanie nr11/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie wędkarstwa w gminie Moryń.

2.000,- zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasobami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie za dania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

 1. Do oferty należy załączyć:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących;

  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2009;

  3. potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego ofertę;

  4. potwierdzone kopie nadania NIP, numeru REGON;

  5. aktualny statut lub regulamin;

  6. umowę partnerską lub oświadczenie partnera - w przypadku wskazania partnera w pkt.V.1 oferty.

 1. Burmistrz Gmin Moryń dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy.

 2. Podmioty przymując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie , a Gmina Moryń zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

 3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony jednak nie dłuższy niż do końca 2010r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U n 264 poz.2207)

 4. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

III.Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być wykonane w 2010 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu umowy.

 2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umowa.

IV.Termin składania ofert

Oferty składać należy w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Pl. Wolności 1.Ostateczny termin składania ofert upływa 18 lutego 2010r. o godz. 15.00. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U nr 264 poz.2207. Druk dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Moryniu - pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl - organizacje pozarządowe - akty prawne).

V.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Morynia dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Morynia w formie zarządzenia. Burmistrz Morynia dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantujących przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

 2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

 4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zdań podobnego rodzaju.

VI. Zrealizowane przez Gminę Moryń w 2009r. zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotem o których mowa w art.3 ust.3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym;

Lp.

Nazwa podmiotu

tytuł zadania

Dotacja w 2009r.

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Morzycko” Moryń.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w mieście Moryń

48.500,00 zł

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Witniczanka” Witnica.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnica

20.500,00 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Przyjezierze.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Przyjezierze

12.500,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Klępicz.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klępicz

11.000,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” Moryń.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa

3.000,00 zł

6.

Koło LOK „Dzik” w Moryniu .

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego w mieście Moryń.

10.900,00 zł

7.

Klub płetwonurków „ASTACUS” w Moryniu.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie Sportów wodnych (płetwonurkowanie) w mieście Moryń.

2.000,00 zł

8.

UKS KARATE KYOKUSHIN Moryń.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów i sztuk walki )karate, samoobrona) w gminie Moryń

4.000,00 zł

9.

SSR Rejonowy Sztab Ratownictwa w Moryniu.

Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w gminie Moryń

6.000,00 zł

10.

Gminne Stowarzyszenie Turystyczne „TUR-MOR” w Przyjezierzu.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Moryń.

1.500,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-01-2010 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Sikora 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-01-2010 11:49