Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Zespole Szkół w Moryniu

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
do Przedszkola Miejskiego
w Zespole Szkół w Moryniu
 
 Podstawa prawna:
 
1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami           (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572)
2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. poz. 232)
 
Tok postępowania rekrutacyjnego
 
§ 1
1.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
a)      określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
b)      ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny,
c)      przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola,
d)      powołanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
e)      posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
f)       ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 
2.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 
 
Zasady postępowania rekrutacyjnego
 
§ 2
1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Moryń.
2.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
3.      Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.
 
§ 3
1.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku:
a)      przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka do Przedszkola Miejskiego w Moryniu”,
b)      karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka,
c)      złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny,
d)      rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego w Moryniu”.
 
§ 4
1.      W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane jest:
a)     pierwszeństwo dzieci zamieszkałych na terenie gminy Moryń,
b)     pierwszeństwo dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c)      pierwszeństwo dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d)     pierwszeństwo dzieci z rodzin zastępczych,
e)     pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola,
f)       pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola,
g)     pierwszeństwo dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
 
 
Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej
 
§ 5
1.      W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a)      dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu jako przewodniczący Komisji,
b)      nauczyciel przedszkola jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
c)      przedstawiciel Rady Rodziców,
d)      przedstawiciel organu prowadzącego,
e)      przedstawiciel OPS.
 
2.      O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3.      Członkami komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:
a)   przedstawiciel związków zawodowych,
b)    radni Rady Miejskiej w Moryniu.
 
 
Dokumenty dotyczące rekrutacji
 
§ 6
1.      Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a)     „Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego w Moryniu”,
b)     inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.
2.      Dokumenty stanowiące podstawę pracy Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
a)      imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
b)      „karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego w Moryniu” oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.
3.      Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
a)      listy dzieci przyjętych do przedszkola wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika,
b)      listę dzieci nieprzyjętych  z zaznaczeniem rocznika.
 
Zadania dyrektora przedszkola
 
§ 7
  1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej;
a)      wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji niniejszego Regulaminu,
b)      wyjaśnienie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
c)      wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego w Moryniu” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
d)      sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
ü      datę urodzenia dziecka,
ü      miejsce zamieszkania dziecka,
ü      pracę rodziców, telefony kontaktowe,
ü      czytelność zapisów w karcie.
e)      sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące dane:
ü      nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
ü      informację o korzystaniu przez dziecko z wyżywienia w trakcie pobytu w przedszkolu.
2.      Uczestniczenie w pracach Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
3.      Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie kompletu przygotowanych dokumentów.
4.      Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a tym:
a)    składania podpisów przez członków Komisji,
b)    protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
c)    sporządzenia list dzieci, o których mowa w rozdz. IV pkt.3.
  1. Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola w trybie i terminie określonym w załączniku nr 1.
 
Przepisy końcowe
 
§ 8
1.      Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie kart zgłoszeń.
2.      Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.      Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszane do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.
4.      W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.
 
 
§ 9
1.      Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji.
2.      Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego.
 
§ 10
1.      O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.
 
§ 11
1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.      Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Moryniu, stronie internetowej Morynia oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Moryń.
 
 
 
                                                                                              Moryń, 25.02.2010 r.
 
                                                                                              Krzysztof Jaz
                                                                                              dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu
 
 
 
Załącznik nr 1
Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 
 
Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego w Moryniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-02-2010 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2010 10:53