Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych (nr ogłoszenia o zamówieniu: PZP:192106-2010)

Moryń, 2010-07-13
 
 
Dom Pomocy Społecznej
ul. Rynkowa 27
74-503 Moryń
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-03/10. Nazwa zadania: Dostawa mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych (nr ogłoszenia o zamówieniu: PZP:192106-2010)
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
"MADAR" - Dariusz Watral  
ul. Autostrada Poznańska 1
71-001 Szczecin
 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi określone w SIWZ oraz zdobyła 100 punktów w kryterium : cena.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-07-15.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy:            
 "MADAR" - Dariusz Watral
 
Adres Wykonawcy:             
ul. Autostrada Poznańska 1
71-001 Szczecin
Cena oferty brutto:           73 241,06 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
 
Lp.:                          2
Nazwa wykonawcy:          
Zakład Rozbioru Drobiu "Victoria"
Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu
Agnieszka Plata ; Arkadiusz Plata
 
Adres Wykonawcy:            
 ul. Szczecińska  41
74-106 Stare Czarnowo
Cena oferty brutto:         : 88 023,34zł
Liczba pkt. w kryterium cena: \Oferta została odrzucona
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofertę :
 
Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy:             
Zakład Rozbioru Drobiu "Victoria"
Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu
Agnieszka Plata ; Arkadiusz Plata
 
Adres Wykonawcy:             
ul. Szczecińska 41
74-106 Stare Czarnowo
 
Nr zadania:                   1.
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty , o których mowa , to :
1) Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) , właściwego dla lokalizacji placówki (handlowej/magazynowej/przetwórczej )   wykonawcy - stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w obrocie środkami spożywczymi : tj. mięso o jego przetwory;
2) Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) wydana w odniesieniu do pojazdu-chłodni wykonawcy , stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w trakcie transportu środków spożywczych : tj. mięsa i jego przetworów;
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: PZP:   Art. 89.pkt.1 ust.5) 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
Art. 24.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się. również wykonawców, którzy:
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Art. 24. pkt.4. : Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:
W prowadzonym postępowaniu wykluczono wykonawcę wskazanego w pkt.2. niniejszego zawiadomienia, w oparciu o uzasadnienia faktyczne i prawne zawarte w pkt.2.
 
 
 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)   odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.)
 
____________________________________
s. mgr Barbara Piotrowska
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-07-2010 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-07-2010 09:26