Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY

Moryń: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY
Numer ogłoszenia: 45087 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:http://www.bip.moryn.pl (Dział: INFORMACJE /ogłoszenia)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są dostawy towarów branży spożywczej . Wykaz towarów objętych zamówieniem zawierają zestawienia ofertowe, sporządzone dla 5 grup towarowych , oznaczonych symbolami : A2;B2;C2; D2; E2 1. 1 Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień zawarte są w zestawieniach ofertowych odnoszących się do poszczególnych ofert częściowych(zadań) -zestawienia ofertowe A2;B2;C2; D2; E2 1.2 Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania towarów równoważnych , czyli towarów o podobnych właściwościach , jak : skład surowców, smak, standard jakości oraz porównywalny poziom ceny w stosunku do towaru przedstawionego przez zamawiającego. Towary równoważne oznaczone są w niniejszej SIWZ oraz w jej załącznikach symbolem -* 1.3 Ogólny zakres zamówienia : Zamówienie obejmuje dostawę towarów wyszczególnionych w poszczególnych zestawieniach ofertowych -zadaniach- , tzn. sprzedaż tychże towarów wraz z dostarczeniem ich do magazynu zamawiającego, mieszczącego się w m. Moryń . Poszczególne artykuły , wymienione w formularzach zestawień ofertowych, są towarami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych , posiadają one stosowne atesty dopuszczające je do obrotu handlowego oraz terminy przydatności do spożycia . Ogółem na zamówienie składa się 95 pozycji towarowych rozmieszczonych w pięciu zestawieniach ofertowych : A - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE (41 pozycji towarowych) B - SŁODYCZE I ARTYKUŁY CUKIERNICZE(13 pozycji towarowych) C - KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA(27 pozycji towarowych) D - PRODUKTY MROŻONE (10 pozycji towarowych) E - PIECZYWO(4 pozycje towarowe).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oferta cenowa (formularz ofertowy wraz z zestawieniem ofertowym) - wypełniona i podpisana przez wykonawcę 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 Prawa zamówień publicznych. 4. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy , potwierdzające posiadanie uprawnień osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wydane lub aktualizowane przez właściwy organ z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy licząc od dnia , na który został wyznaczony termin składania ofert . 5. Pełnomocnictwa , w przypadku składania ofert wspólnych. 6. - w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia : pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające, że wykonawca spełnia wymogi w zakresie higieny, w dziedzinie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące kontroli/odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu/lokalu , w którym odbywa się produkcja lub magazynowanie towarów b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy -Pozostałe informacje z tego zakresu dostępne są w treści SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy mogą być spowodowane zmianą wysokości ustawowej podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.moryn.pl (Dział: INFORMACJE /ogłoszenia)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27 74-503 MORYŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.02.2011 godzina 10:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27 74-503 MORYŃ.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE (41 pozycji towarowych): makarony, przyprawy;herbata; kisiele; budynie; zupy w proszku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, 15.87.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: SŁODYCZE I ARTYKUŁY CUKIERNICZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:SŁODYCZE I ARTYKUŁY CUKIERNICZE(13 pozycji towarowych): ciastka; wyroby czekoladowe, cukierki ; biszkopty.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.84.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA(27 pozycji towarowych) :.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.33.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: PRODUKTY MROŻONE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:PRODUKTY MROŻONE (10 pozycji towarowych) ; pierogi; uszka ; knedle; pyzy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.85.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: PIECZYWO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:PIECZYWO: Chleb mieszany i razowy oraz bułki (4 pozycje towarowe).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 45087-2011 z dnia 2011-02-08 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Moryń
Przedmiotem zamówienia są dostawy towarów branży spożywczej . Wykaz towarów objętych zamówieniem zawierają zestawienia ofertowe, sporządzone dla 5 grup towarowych , oznaczonych symbolami : A2;B2;C2; D2; E2 1. 1 Oznaczenia wg...
Termin składania ofert: 2011-02-15


Numer ogłoszenia: 45713 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:45087 - 2011 data 08.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej, ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, fax. 091 4146370.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011 godzina 10:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27 74-503 MORYŃ..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 10:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27 74-503 MORYŃ..

 

  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-02-2011 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 08-02-2011 14:41