Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 - 2015.

WYBORY ŁAWNIKÓW

I. Do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie :1 ławnik dla spraw pracy .

II. Do Sądu Rejonowego w Gryfinie :1 ławnik dla spraw rodzinnych .


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych  sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7; Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  .  

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW  NA ŁAWNIKÓW

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie ,inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( dokumenty powinny   być opatrzone datą  nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)

 

Wzór karty zgłoszenia oraz listy osób zgłaszających kandydaturę są dostępne:

·        w Biurze Rady Miejskiej  w Moryniu,

·        na stronach bip.moryn.pl , w dziale ogłoszenia.

Wzór  karty zgłoszenia dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza  rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ( wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej):
 5. dwa  zdjęcia ,zgodne z wymogami  stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty  za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie  i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo  odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada Miejska w Moryniu  zasięgnie od komendanta wojewódzkiego Policji  informacji o kandydatach na ławników.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Pracownik Biura  Rady Miejskiej w Moryniu ul. Plac Wolności 1,pokój nr 13,tel . 91-466-79-64 ( od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15-15.15).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Moryniu po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA  30 CZERWCA 2011 ROKU

 

Burmistrz Morynia

 

Jan Maranda


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-06-2011 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 03-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-06-2011 13:51