Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KONKURS na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu.

KONKURS

na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu.
 

Numer ogłoszenia: 45771 - 2012;

data zamieszczenia: 27.02.2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:KONKURS na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:1. W konkursie zostanie wyłoniony autor koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji stałej wyznaczającej kierunek opracowania projektu, któremu zostanie zlecone w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) przygotowanie szczegółowego projektu plastyczno-przestrzennego ekspozycji stałej oraz jego realizacja. Odbiór ekspozycji nastąpi po jej uruchomieniu w ostatecznym, projektowanym kształcie. 2. Projekt ekspozycji stałej zostanie skonstruowany w oparciu o cele projektu pt. Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu. 3. Koncepcja ekspozycji zostanie opracowana z uwzględnieniem rozwiązań wynikających z układu przestrzennego dostępnych pomieszczeń oraz przestrzeni na wolnym powietrzu. 4. Opis przedmiotu konkursu zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który zostanie przekazany uczestnikom konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w konkursie i złożą wraz z wnioskiem oświadczenie o zachowaniu poufności..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.42.12.00-3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej ustawą PZP), którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali przynajmniej 1 opracowanie geologiczne w zakresie dokumentowania geostanowisk i rozwoju geoturystyki lub zrealizowali przynajmniej jedną ekspozycję (wystawę) stałą o charakterze promocyjno-edukacyjnym o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, wykazując, że dysponują przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. VIII; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji stałej - 25

2. walory funkcjonalne ekspozycji stałej - 25

3. ponadczasowość i trwałość zastosowanych rozwiązań - 25

4. wartość edukacyjna - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia:30.03.2012, godzina 12:00.

Miejsce:Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1) oraz na stronie bip.moryn.pl w zakładce INFORMACJE - OGŁOSZENIA.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data:08.03.2012, godzina 12:00.

Miejsce:Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. Nr 9 (sekretariat).

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin:Data do: 30/03/2012, godz.: 12:00.

Miejsce:Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. Nr 9 (sekretariat).

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. Zamawiający przyzna nagrodę Uczestnikowi konkursu, który uzyska najwyższą ocenę pracy konkursowej odpowiadającej warunkom, określonym w Regulaminie konkursu. 2. Uczestnik konkursu, którego praca uzyska największą ilość punktów, otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej oraz realizacja ekspozycji.

Załączniki:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2012 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-02-2012 13:39