Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE: przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Dane Zamawiającego

Gmina Moryń

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

NIP: 858-17-28-396

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku przedszkola publicznego w Moryniu

 1. Dane ogólne:

 

Niniejsze Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • powiększenie otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży i osadzenie w nich drzwi o wymaganej odporności ogniowej z samozamykaczami,
  • zamurowania i wymiana części okien na okna o odpowiedniej odporności pożarowej,
  • montaż kurtyny przeciwpożarowej (okno pomieszczenia 0.11),
  • przygotowanie wnęk pod montaż instalacji hydrantowej,
  • zabezpieczenie przepustów instalacyjnych o średnicy większej niż 0,04 m w stropie nad piwnicą do klasy odporności ogniowej El 60,
  • montaż okna oddymiającego w dachu nad istniejącą klatką schodową części czterokondygnacyjnej,
  • zabezpieczenie drewnianych elementów dachu środkiem ognioochronnym do NRO,
  • oddzielenie pomieszczeń poddasza użytkowego (ścian i stropu) od palnej konstrukcji dachu i przekrycia dachu przegrodami EI60 (pomieszczenia 2.2, 2.3, 2.4, 2.5),
  • zabezpieczenie w pomieszczeniu 2.2 widocznych drewnianych elementów więźby dachowej do EI60,
  • wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych.
 2. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2016 r.

 

 1. Kryterium oceny ofert

Cena – max 92 pkt

Sposób obliczenia punktacji:

IP = (Cno / Cro) * MP

gdzie:                               

IP - ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty

Cno - cena najtańszej oferty

Cro - cena rozpatrywanej oferty

MP – maksymalna możliwa ilość punktów

 

Gwarancja – max 3 pkt

Sposób obliczenia punktacji:

Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za każdy rok gwarancji ponad okres wymagany będzie premiowany jednym dodatkowym punktem (maksymalnie 5 lat gwarancji).

 

Czas realizacji – max 5 pkt

Zamawiający przyzna 1 pkt za skrócenie terminu realizacji inwestycji o każde pełne 5 dni zadeklarowane w ofercie (maksymalnie 25 dni). Wymagany termin wykonania podano w pkt III niniejszego zapytania.

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Oferent powinien złożyć oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9) w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2016 r. godz. 12:00,
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:

                   

Gmina Moryń

pl. Wolności 1

74-503 Moryń

Oferta na roboty budowlane:

„Przebudowa budynku przedszkola publicznego w Moryniu”

Nie otwierać przed dniem 19.05.2016 r. godz. 12:10

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w tym ryzyko a także robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych ujętych w odrębnym przedmiarze. Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
  2. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
  3. Wykonawca poda cenę ryczałtową za wykonanie całości zadania, obejmującą całość kosztów związanych z niniejszym zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
  4.  Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach Robót, niezależnie czy występują w każdej z tych części czy tylko w poszczególnych częściach. W zakresie stolarki drzwiowej do wyceny należy przyjąć zakres podany w przedmiarze ponieważ część stolarki została wcześniej wymieniona.
  5. W cenie ryczałtowej za wykonanie całości zadania jak i każdej pozycji należy ująć wszystkie czynniki konieczne do wykonania zadania (tj. R, M, S, Kp, Kz, Z, materiały pomocnicze, rusztowania, dostawę, montaż urządzeń, transport, składowanie i utylizację odpadów, akcesoria, kształtki, organizację placu budowy, media niezbędne na czas budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń itp.).
  6. W cenie należy uwzględnić okres realizacji inwestycji.
  7. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia robót dodatkowych wynikających z zakresu zamówienia określonego Specyfikacjami Technicznymi lub Przedmiarami Robót. Ryzyko związane z oszacowaniem prawidłowej ilości robót i kosztów związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Dołączony do Materiałów Przetargowych przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy i nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny zamówienia.
  8. Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  9. Zaleca się zapoznanie z terenem budowy.

 

 1. Umowa

   

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-05-2016 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 04-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-05-2016 13:10