Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżetu gminy Moryń na 2003 rok

UCHWAŁA NR IV/17/2002
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806/
Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się dochody budżetu Gminy /załącznik nr 1,2/
w wysokości - 6.321.605 zł.
1. dochody związane z realizacją zadań własnych
/załącznik nr 3/ w wysokości - 5.304.855 zł.
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń / załącznik nr 4/ - 50.000 zł.
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik nr 5/ - 1.014.650 zł.
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień /załącznik nr 6/ - 2.100 zł.

§ 2 Ustala się wydatki budżetu Gminy /załącznik nr 7/
w wysokości - 6.571.605 zł.
z tego:
1. wydatki związane z realizacją zadań własnych /załącznik nr 8/ w wysokości - 5.554.855 zł. w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /załącznik nr 9/ - 50.000 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik nr 10/ - 1.014.650 zł.
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień /załącznik nr 11/ - 2.100 zł.
§ 3 Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na:
1. spłatę raty kredytu BGŻ Pyrzyce w wysokości 50.000 zł.

§ 4 Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 300.000 zł. zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości - 300.000 zł.

§ 5 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 14.000 zł.

§ 6 Ustala się rezerwę celową w wysokości - 16.000 zł.
z przeznaczeniem na:
- zakup samochodu bojowego dla ochotniczej straży pożarnej- 10.000 zł
- remont mieszkania w sołectwie Bielin - 6.000 zł.

§ 7 Ustala się limit na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji publicznej w wysokości - 713.800 zł.

§ 8 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 12.

§ 9 Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 13,14.

§ 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11 Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:
1. promocji gminy, turystyki w łącznej kwocie - 3.000 zł.
2. kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 62.000 zł.

§ 12 Ustala się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie - 260.000 zł.

§ 13 Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2009 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 15 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł. przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16 Upoważnia się Burmistrza do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady
Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-06-2003 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2003 14:33