Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie

Moryń, dnia 26 luty 2018 r.

GMOŚ.6840.3.2018

OGŁOSZENIE

Ogłaszam I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

Działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 471 o pow. 1026m2, nr 472 o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478 o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484 o pow. 927m2, nr 485 o pow. 1025m2, nr 491 o pow. 1132m2, nr 492 o pow. 1120m2, nr 493 o pow. 1078m2, nr 494 o pow. 1542m2, nr 495 o pow. 1520m2, nr 497o pow. 1783m2, nr 476 o pow. 175m2, nr 486 o pow. 4902m2, nr 496 o pow. 317 m2, nr 477 o pow. 28 m2, nr 498 o pow. 30 m2 położone w obrębie 2 miasta Moryń, grunty sklasyfikowane jako użytki rolne i nieużytki.

Oznaczone w Księgach Wieczystych Nr SZ1Y00005081/2, SZ1Y/00033628/4, SZ1Y/00033633/2.

2. Opis nieruchomości:

W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdują się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

 • od strony zachodniej i północnej - niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji oraz zabudowa sportowo-rekreacyjna (lokalny stadion sportowy),
 • od strony wschodniej i południowej - zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna.

Nieruchomości w ujęciu kompleksowym (całość gospodarcza - pole inwestycyjne) posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej, z wyznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego wjazdem z drogi powiatowej. Ulica Odrzańska na tym odcinku jest oświetlona, ma nawierzchnię asfaltową z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Dojazd ocenia się jako dobry. Lokalizację ogólną ocenia się jako dość dobrą.

Kształt kompleksu dość regularny, teren z lekkim spadkiem.

Teren nie jest zagospodarowany , nieogrodzony z zakrzywieniami i zadrzewieniami.

Obszar uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną. W zasięgu (wzdłuż powiatowego odcinaka ul. Odrzańskiej) poprowadzone są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż wojewódzkiego odcinka ulicy Odrzańskiej poprowadzona jest dodatkowo sieć kanalizacji deszczowej i sieć telekomunikacyjna.

Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Jako podstawową funkcję przeznaczenia terenu ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niepublicznymi terenami zieleni urządzonej z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną. Dopuszcza się usługi wbudowane o powierzchni nie zmieniającej funkcji mieszkaniowej terenu.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

  • zabudowa wolnostojąca,
  • maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0m od poziomu terenu,
  • powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki i być mniejsza niż 10%,
  • udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 położonych w obrębie 2 miasta Moryń”

  • nieruchomości znajdują się w jednostkach planistycznych oznaczonych jako:
 • 1MN, 2MN, 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –17działek,
 • 5ZP - tereny zieleni urządzonej o charakterze niepublicznym,
 • 6KDW  - droga niepubliczna,
 • 7KD  - ciąg pieszojezdny,
 • 8 KX - ciąg pieszy,
 • 9KPpKPd - tereny przepompowni ścieków i wód opadowych,
 • 10E- tereny stacji Transformatorowej 15/0,4kV

4. obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

5. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

8 maja 2018 r. o godzinie 10.00 - I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

6. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza do I ustnego przetargu nieograniczonego wynosi – 750.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów - nie dotyczy

7. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 • Wysokość wadium – 75.000,00 zł,
 • Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.
 • płatne w terminie do 30 kwietnia 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Wadium w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego.

Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Minimalne postąpienie – 7.500,00 zł.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 3, tel. 91 466 79 55 lub 91 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2018 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-03-2018 11:28