Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017

 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń

 

z organizacjami pozarządowymi

 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

 

pożytku publicznego

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletni Program Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 13 listopada 2015 roku. Jest to deklaracja współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi. W ten sposób jest realizowany obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument określa cele na lata 2016 – 2020, przedmiot i formy współpracy oparte na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla samorządu podstawę do dysponowania środkami publicznymi zawartymi w budżecie Gminy. Jego głównym celem jest kształtowanie partnerstwa Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Podejmując uchwałę Gmina Moryń zadeklarowała chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz wyraziła gotowość do realizacji zadań ustawowych – ścisłej współpracy z podmiotami III sektora. Uchwała określająca treść programu była wynikiem wspólnego działania Gminy Moryń i szerokiego grona przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych. Trzeci sektor stał się reprezentantem interesów społeczeństwa obywatelskiego. Chroni prawa poszczególnych grup oraz buduje więzi ze społeczeństwem.

Organizacje pozarządowe są ważnym i efektywnym partnerem władz samorządowych wpływającym na rozwój Gminy, pobudzającym aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego wspieranie rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu. Celem współpracy było prowadzenie - w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi – aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców.

Realizacja programu służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.

Zadania statutowe, wykonywane przez organizacje, obejmują większość dziedzin życia gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnej (jak np.: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji).

Zgodnie z założeniami Programu, współpraca przebiegała w formie finansowej oraz pozafinansowej. Środki zaplanowane na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r. przyznawane były poprzez otwarty konkurs ofert (ogłoszony zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe ofert.

 1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W 2017 roku realizacja zadań publicznych stanowiących zadania własne Gminy Moryń miała przede wszystkim formę wsparcia. Polegało ono na dofinansowaniu zadań i związane było z koniecznością zapewnienia przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty wkładu własnego w ich realizację.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.) Burmistrz Morynia ogłosił dnia 17 stycznia 2017 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017. Oferty składane do konkursu były opiniowane przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza. Komisja pracowała w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Morynia z dnia 02 luty 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Moryń w 2017 roku. Do konkursu przystąpiło 9 organizacji pozarządowych, których oferty zostały zaopiniowane pozytywnie.

W 2017 roku złożone zostały również trzy oferty realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 1. Zadanie publiczne pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino” zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy Gryfino,
 2. Zadanie publiczne pn. „Festiwal światła i wody/Rowerem na szlaku Pana Samochodzika” zrealizowane przez Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Gądno,
 3. Zadanie publiczne pn.’Organizacja Wiejskiego festynu rodzinnego sportowo-rekreacyjnego „Bieliniada”’ zrealizowane przez Stowarzyszeniem Aktywnych Gospodyń.

W 2017 r. z Gminą aktywnie współpracowało 12 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 12 umów na realizację zadań publicznych. Na wsparcie ww. zadań przeznaczono z budżetu gminy środki w wysokości 163.100,00 złotych, co stanowi 100% wartości planowanej.

 

Mierniki efektywności programu przedstawia tabela Nr 1

 

Tabela Nr 1

L.p.

Mierniki efektywności

Wynik

1

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach

9+3 (poza konkursem)

3

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

12

4

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań

163 100,00 zł

5

Własne nakłady finansowe i pozafinansowe zaangażowane przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców

117.323,04 zł

6

Łączna wartość zadań realizowanych w 2017 r.

280.423,04 zł

 

Wykaz organizacji i wykorzystanie przez nie dotacji udzielonych w drodze konkursu i na podstawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz koszty pokryte ze środków własnych przedstawia tabela Nr 2

Tabela Nr 2

L.p.

Podmiot

Przeznaczenie dotacji m. in.

Kwota wykorzystanej dotacji/udział środków finansowych własnych

1

UKS „Morzycko” Moryń

- delegacje sędziowskie

- badania lekarskie

- wynagrodzenie trenera

- wynagrodzenie gospodarza boiska

- utrzymanie czystości i renowacja

budynku socjalnego, utrzymanie w

czystości boisk, obiektów zieleni

- opłaty statutowe

- transport

- zakup sprzętu sportowego

- zakup materiałów biurowych i

promujących klub

- wyposażenie apteczki

87.000,00 zł

30.860,32 zł

2

LUKS „Witniczanka” Witnica

- opłaty ZZPN

- transport zawodników

- badania lekarskie

- ubezpieczenie zawodników

- energia elektryczna

- prowizje bankowe

- koszty sędziowskie

- utrzymanie boiska

- materiały biurowe, napoje, płyny i proszki

- sprzęt sportowy

23.500,00 zł

1.800,00 zł

3

UKS „Korona” Klępicz

- utrzymanie czystości boiska, obiektów

zieleni, zakup paliwa do kosiarki,

renowacja pomieszczenia socjalnego,

- badania lekarskie zawodników, leczenie

kontuzji zawodników, rehabilitacja

- wynajem boiska, hali, obiektów

sportowych

- wyżywienie, napoje, środki czystości

- opłaty statutowe

- transport (przewozy autokarowe i busem

oraz delegacje)

- opłaty i prowizje bankowe

- zakup materiałów biurowych i

promujących klub

- delegacje sędziowskie

- zakup sprzętu sportowego i odzieży

sportowej

- wyposażenie apteczki

16.000,00 zł

5.588,02 zł

4

Zachodniopomorska Organizacja Wojewódzka LOK w Szczecinie, Koło LOK „Dzik” Moryń

- zakup śrutu do karabinków

pneumatycznych

- zakup pucharów, nagród i dyplomów

- zakup 2 karabinków PCP

- przegląd i naprawa broni pneumatycznej

- zakup i wymiana przyrządów celowniczych

- zakup oprzyrządowania do strzelectwa
łuczniczego

- remont strzelnicy pneumatycznej
i przygotowanie strzelnicy łukowej

- prowizje bankowe

8.000,00 zł

644,98 zł

5

UKS Karate KYOKUSHIN

- koszty uczestnictwa w zawodach,

obozach, zgrupowaniach sportowych,

szkoleniach

- koszty organizacji zawodów i pokazów

- koszty transportu

- opłata za salę gimnastyczną

8.000,00 zł

34.625,79 zł

6

UKS „Podkowa”

- opłaty statutowe i rejestracja

zawodników i koni

- transport koni i zawodników

- zakup sprzętu

- organizacja zawodów

- prowizje bankowe

- materiały korespondencyjne i reklamowe

- zarządzanie stroną internetową

3.500,00 zł

2.012,67 zł

7

Gminne Stowarzyszenie Turystyczne „TUR-MOR”

- zakup żyłkowej kosy spalinowej i osprzętu

- zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa

do kosiarek, oleju i inne (energia)

- materiały papiernicze, opłaty pocztowo-

bankowe i inne

- opłata za stronę internetową

- koszty księgowania

3.000,00 zł

259,74 zł

8

Moryńskie Towarzystwo Wędkarskie

- upominki rzeczowe i poczęstunek

2.500,00 zł

221,10 zł

9

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko

- poczęstunek dla uczestników imprez

- wyznaczenie tras regat

- zakup nagród i upominków

- grafika i druk plakatów informacyjnych

- zakup wody i art. żywnościowych

- koszty sędziowania i logistyki

3.000,00 zł

1.050,12 zł

10

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy Gryfino*

- oklejenie folią auta WOPR

- zakup paliwa

5.000,00 zł

500,05 zł

11

Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń*

- wynajem zamków dmuchanych

1.100,00 zł

600,00 zł

12

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno*

- teatr nocy świętojańskiej

- promocja projektu

- zakup poczęstunku

- materiały promocyjne, plakaty

- zakup medali, nagród

- pokaz laserowy

2.500,00 zł

5.453,25 zł

RAZEM/

ŚRODKI WŁASNE

 

246.716,04 zł/

83.616,04 zł

*złożona oferta realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (tryb pozakonkursowy)

 

 1. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przybiera również formy pozafinansowe. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych mogą służyć wymianie poglądów, prezentacji najważniejszych problemów i dorobku poszczególnych organizacji.

W miarę możliwości udzielane jest wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Stale aktualizowana jest baza danych o organizacjach działających na terenie Gminy Moryń.
W zakładce „Instytucje pozarządowe” na stronie internetowej www.moryn.pl znajduje się wykaz organizacji działających na terenie gminy, są to:

 1. Stowarzyszenia,
 2. Kluby sportowe,
 3. Jednostki OSP.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.moryn.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) umieszczane są też m.in. informacje o:

 1. ogłaszanych konkursach,
 2. rozstrzygnięciach konkursów,
 3. wysokościach udzielonych dotacji dla poszczególnych organizacji,
 4. przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań publicznych,
 5. imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych przez organizacje na terenie Gminy.

 

 1. PODSUMOWANIE

Wszystkie organizacje pozarządowe wspierane w realizacji zadań publicznych w 2017 r., które podpisały umowę, przedłożyły sprawozdania z realizacji wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego zał. nr 2 i 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. (poz. 1300) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, wspieranych przez Gminę Moryń na podstawie zawartych z organizacjami pozarządowymi umów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-05-2018 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Nawrolska 22-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-05-2018 10:48