Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 32 o pow.0,1016 ha, położonej w obrębie Gądno

Moryń, 2 października  2018 r.

GMOŚ.6840.3.2017.2018

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Ogłaszam  na dzień 5 listopada godz. 10³º I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 32 o pow.0,1016 ha, położonej w obrębie Gądno oznaczonej w Księdze  Wieczystej Nr SZ1Y/00051075/4 prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Położona na obrzeżach wsi. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - wolna od zobowiązań.

Cena wywoławcza do rokowań - 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT (aktualnie 23%) płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin i miejsce rokowań - 5 listopada o godz. 1030,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku  przetargów ograniczonych: I – 22.05.2018 r., II – 12.07.2018 r., III – 24.08.2018 r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki  w wysokości - 800 zł  na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 31.10.2018 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona  w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty,  które do dnia  31.10.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach z napisem  „I Rokowania - działka 32, położona w obrębie Gądno” .

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  5. Proponowany  sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 31.10.2018 r.. pokój  nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik  może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl , infopublikator.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-10-2018 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 02-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2018 08:56