Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatki i opłaty na rok 2019

 

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r.:
Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych do 30 czerwca 2019 r.:

 


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - PODATKI I OPŁATY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO], informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Moryniu reprezentowany przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu (74-503), ul. Plac Wolności 1, tel. +48 (91) 466 79 67, e-mail: um@moryn.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@moryn.pl lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego   na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności  w celu:
  • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
  • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
  • wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
  • wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych tj. umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych, ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów;
  • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, ze zm.), ustawą z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019 r. poz. 1000);
  • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428);
  • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.);
  • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.);
  • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pana/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-12-2018 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-07-2019 10:50